Sint Tarcisiuschool

Sint Tarcisiuschool

De broeders van de congregatie van de Heilige Aloysius Gonzaga in Laren
(1914-1966) kwamen naar Laren om onderwijs te gaan verzorgen.
Aanvankelijk deden ze dat alleen op de, daartoe nieuwgebouwde R.K. Jongensschool, oftewel de Aloysiusschool, aan de Eemnesserweg. Later kwam daar onderwijs bij op de R.K. Jongens U.L.O.-school (1948) – drie klassen – en de  Sint Tarcisiusschool aan de Smeekweg: een tweede rooms-katholieke jongensschool waar zowel leken als broeders het onderwijs verzorgden.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 129 [2014-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Toen er sprake was van het stichten van de Goede Herder parochie (1953), kwam namelijk ook de wens naar voren om een tweede jongensschool voor rooms-katholiek onderwijs op te richten. Het was in 1954 broeder Ignatius die het eerste initiatief nam tot het stichten van een nieuwe school. Het zou de derde school van deze nieuwe parochie worden. Naast de kleuterschool en de meisjesschool, nu dus ook plannen voor een jongensschool. Vooruitlopend op het nieuwe schoolgebouw, werd er ‘school gehouden’ in het K.J.C. gebouw en de twee laagste klassen vonden tijdelijk onderdak in de rooms-katholieke meisjesschool St. Jozef aan de Kerklaan. Hoofd van de school werd broeder Benildus.

In het schooljaar 1956-1957 stond broeder Albericus in de eerste klas. Hij maakte grote indruk door zijn wijze van overbrengen van het rekenen door middel van ‘goochelstokken’. Tijdens het tijdelijk verblijf in de Jozefschool, kregen de nonnen en vrouwelijke leerkrachten koffie in de koffiekamer, de twee mannelijke leerkrachten, Jan Vos en Raymond Broekhoven, kregen hun kopje koffie in de klas. Op de speelplaats was er een streep getrokken zodat jongens en meisjes gescheiden speelden, anderen hebben het erover dat er een echt hek stond van kippengaas.

Het bestuur van de nieuwe school, die op 1 september 1957 werd opgericht, verzocht de raad (aldus een krantenartikel van 10 december 1957) ‘een voorschot te verlenen op de vergoeding als bedoeld in artikel 101 der L.O.-wet, over het tijdvak van 1 september t/m 31 december 1957.’ De vergoeding was vastgesteld op veertig gulden per leerling. In oktober 1957 bedroeg het aantal leerlingen negenenzeventig.

Ondanks het feit dat de eerste plannen er al in 1954 waren, kon de eerste steen voor het nieuwe schoolgebouw pas gelegd worden op 17 september 1958. De architect was H.F. Smit uit Laren en de kosten bedroegen 3.5 ton gulden. R.K. Schoolbestuur ‘Pastor Bonus’ deelt op 14 augustus 1959 mee dat het schoolgebouw aan de Smeekweg gereed is gekomen en de naam ontving van Sint Tarcisius. 

Team Tarcisiusschool: v.l.n.r. Jan Vos, Broeder Achillus, Broeder Benildus, Raymond Broekhoven.
Foto links: ± 1959 met Broeder Achillus.

In het artikel van de Laarder Courant de Bel, d.d. 1 september 1959 staat ‘dat de naam van de school ontleend is aan een eerwaarde broeder die vroeger in Laren was’. Deze broeder zou broeder Tarcisius zijn geweest, in Laren bekend als Piet de Leeuw (1885-1957), zoon van de dorpsomroeper. Zijn ouders hadden tevens een boter-kaas-eieren-winkel op de hoek Mauvezand/Torenlaan. Hij ging naar Oudenbosch om broeder te worden. In een artikel in de Laarder Courant de Bel van 12 mei 1964, bij de viering van vijftig jaar broeders in Laren, lezen we dat de vraag waarom de broeders juist naar Laren zijn gekomen, nooit helemaal is opgehelderd. Ook hier neemt men aan dat rol van broeder Tarcisius met contacten in zowel Laren als in de orde, cruciaal is geweest. Van 1929 tot 1945 was hij algemeen overste van Oudenbosch. Een Larense jongen dus om trots op te zijn: Laren kreeg (mogelijk) door hem de broeders, en de nieuwe school kreeg zijn naam! Hoewel we hier een kanttekening bij moeten zetten. Er bestond een Sint Tarcisius * en door heel Nederland heen waren diverse Sint Tarcisiusscholen. Misschien kunnen we heel voorzichtig stellen dat juist door ónze broeder Tarcisius, men bedacht heeft dat Sínt Tarcisius een passende naam voor de nieuwe school zou zijn…

“Het was een grote wens”, zo sprak pastoor Platvoet op 31 augustus 1959 bij de opening van de Sint Tarcisiusschool, “om naast de meisjesschool ook een jongensschool te hebben. Dankzij het gemeentebestuur en veler medewerking is dit schoolgebouw tot stand gekomen. Het gezin is in de eerste plaats het middel om op te voeden, maar het gezin is niet toereikend voor opvoeding en onderwijs. Daarvoor is de school nodig en deze moet volgens de kerk doordrongen zijn van de christelijke beginselen.”

In 1962 wordt er serieus gesproken over gezamenlijk onderwijs op de Tarcisiusschool, dus voor jongens én meisjes. De broeders echter wilden hiervan niets weten. Nadat de broeders in 1966 zijn vertrokken uit Laren, zijn de klassen gemengd geworden.

Klassefoto met Broeder Albericus, jaartal onbekend.

Laarder Courant de Bel, 8 juni 1979
‘Na uitvoerig overleg met de ouders van de leerlingen en de teams van de Tarcisiusschool en de Mariaschool heeft het schoolbestuur van de Stichting ‘Pastor Bonus’ besloten om per 1 augustus 1979 de Tarcisiusschool op te heffen en samen te voegen met de Mariaschool, beide te Laren. De nieuw school krijgt de naam Goede Herderschool.’

De school heeft twintig jaar bestaan: tien jaar daarvan waren de broeders bij het onderwijs betrokken!

* Tarcisius was een Romeinse jongeling die stierf voor het christelijke geloof. In de katholieke kerk wordt hij vereerd als heilige en martelaar (derde eeuw na Chr./Rome).