ANBI

ANBI

Stichting Historische Kring Laren is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, afgekort ANBI.

Naam van de instelling
Stichting Historische Kring Laren

Fiscaal nummer (RSIN)
8086 67 531

Contactgegevens
Historische Kring Laren
t.a.v. dhr. T. Koetsier, secretaris
Burgemeester van Nispenstraat 29
1251 KE Laren N-H 

Historisch Centrum Lindenhoeve
tel. 035- 629 49 45
E-mail: info@historischekringlaren.nl 

Doelstelling
Artikel 2 van de statuten luidt:
De stichting heeft ten doel: Het onderzoeken, vastleggen en bekend maken van de geschiedenis van Laren en zijn inwoners, een en ander in de ruimste zin genomen. 

Bestuursamenstelling, namen bestuurders
Het bestuur bestond in 2020 uit zes personen: Bas Holshuijsen, voorzitter; Teun Koetsier, secretaris; Jos Joosen, penningmeester; Mariëlle Bax, lid; Wim Keizer, lid; Thijmen van der Zwaan, lid

Beloningsbeleid
De Historische Kring Laren is een vrijwilligersorganisatie. Allen die zich ten behoeve van de Historische Kring inzetten, verrichten hun werkzaamheden en activiteiten als vrijwilliger en om niet. Dat geldt ook voor de leden van het bestuur. Zij ontvangen conform artikel 5 lid 5 van de Statuten geen beloning. 

De Stichting wordt geheel geleid door vrijwilligers en mag als ANBI fiscaal aftrekbare giften, lijfrente, schenkingen en legaten ontvangen. Donaties en bijdragen van sponsoren en particuliere giften zijn noodzakelijk om ons werk in overeenstemming met onze doelstellingen te kunnen uitvoeren. Uw gift kunt u overmaken op IBAN: NL56 RABO 0334 9090 07 t.n.v. Historische Kring Laren

Zie voor uitgebreide gegevens in verband met de culturele ANBI – registratie het Beleidsplan en de Jaarverslagen.

Jaarrekening 2021

Staat van baten en lasten
in euro's 2021 2020 2021 2020
Ledenbijdragen 16.695 16.340 Huisvestingskosten 10.547 9.576
Subsidies 1.300 1.300 Comp-netwerk-website 608 2.939
Verkopen 9.376 19.101 Evenementen 1.017 224
Overige baten 5.155 2.039 Inkoop boeken/kantoorartikelen 3.331 24.446
Vrijval reserve 1.000 3.500 Kwartaalberichten 3.469 5.496
Bestuurskosten 137 72
Overige kosten 1.225 598
Reserve LED verlichting 10.000 0
Saldo (pos/neg) 3.192 -1.071
======= ======= ======= =======
33.526 42.280 33.526 42.280

Balans per 31 december 2021

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020
Vlottende activa Algemene reserve
Inventaris collectie p.m. p.m. Algemene reserve 46.333 45.404
Voorraden p.m. p.m. Saldo 2020 resp. 2019 3.192 - 1.071
Liquide middelen Voorzieningen
Kas 28 10 Reserve OMD 0 1.000
Bankrekening 4.808 5.966 Reserve LED-verlichting 10.000 0
Spaarrekening 59.003 45.671 Voorziening kastaltaar 6.314 6.314
====== ====== ====== ======
63.839 51.647 63.839 51.647