Burgemeester van Nispenstraat 29, 1251 KE Laren

ANBI

ANBI

Stichting Historische Kring Laren is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, afgekort ANBI.

Naam van de instelling
Stichting Historische Kring Laren

Fiscaal nummer (RSIN)
8086 67 531

Contactgegevens
Historische Kring Laren
t.a.v. dhr. T. Koetsier, secretaris
Burgemeester van Nispenstraat 29
1251 KE Laren N-H 

Historisch Centrum Lindenhoeve
tel. 035- 629 49 45
E-mail: info@historischekringlaren.nl 

Doelstelling
Artikel 2 van de statuten luidt:
De stichting heeft ten doel: Het onderzoeken, vastleggen en bekend maken van de geschiedenis van Laren en zijn inwoners, een en ander in de ruimste zin genomen. 

Bestuursamenstelling, namen bestuurders
Het bestuur bestond in 2019 uit zes personen.
Hun namen en functies luiden: Bas Holshuijsen, voorzitter; Teun Koetsier, secretaris; Jos Joosen, penningmeester; Mariëlle Bax, lid; Wim Keizer, lid; Thijmen van der Zwaan, lid

Beloningsbeleid
De Historische Kring Laren is een vrijwilligersorganisatie. Allen die zich ten behoeve van de Historische Kring inzetten, verrichten hun werkzaamheden en activiteiten als vrijwilliger en om niet. Dat geldt ook voor de leden van het bestuur. Zij ontvangen conform artikel 5 lid 5 van de Statuten geen beloning. 

De Stichting wordt geheel geleid door vrijwilligers en mag als ANBI fiscaal aftrekbare giften, lijfrente, schenkingen en legaten ontvangen. Donaties en bijdragen van sponsoren en particuliere giften zijn noodzakelijk om ons werk in overeenstemming met onze doelstellingen te kunnen uitvoeren. Uw gift kunt u overmaken op IBAN: NL 56 RABO 0334909007 t.n.v. Historische Kring Laren

Zie voor uitgebreide gegevens in verband met de culturele ANBI – registratie het Beleidsplan en de Jaarverslagen.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
in euro’s 2019 2018   2019 2018
Donaties 13.931 17.195 Huisvesting 10.683 11.556
Subsidies 1.296 1.296 Voorraadbeheer 359 677
Verkopen 2.069 1.742 Comp-netwerk-website 5.481 1.499
Overige baten 1.658 2.523 Evenementen 2.276 2.432
      Kwartaalberichten 3.514 3.215
      Bestuurskosten 305 327
      Overige kosten 1.657 1.209
      Voorziening website – 5.000 2.000
      Saldo – 320 – 159
  ======= =======   ======= =======
Totaal baten 18.954 22.756   18.954 22.756
 

 

BALANS per 31 december
in euro’s 2019 2018 2019 2018
Activa        
Bank Spaarrekening 51.865 56.859    
Bank Rek.Courant 843 1.164    
Kas 10 15    
         
Passiva        
Algemene reserve     34.924 35.083
Negatief saldo     – 320 – 159
      34.604 34.924
Reserve digitalisering     11.800 16.800
Voorziening kastaltaar     6.314 6.314
  ======= ======= ======= =======
Totaal baten 52.718 58.038 52.718 58.038
20 juni 2020