ANBI

ANBI

Stichting Historische Kring Laren is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, afgekort ANBI.

Naam van de instelling
Stichting Historische Kring Laren

Fiscaal nummer (RSIN)
8086 67 531

Contactgegevens
Historische Kring Laren
t.a.v. dhr. T. Koetsier, secretaris
Burgemeester van Nispenstraat 29
1251 KE Laren N-H 

Historisch Centrum Lindenhoeve
tel. 035- 629 49 45
E-mail: info@historischekringlaren.nl 

Doelstelling
Artikel 2 van de statuten luidt:
De stichting heeft ten doel: Het onderzoeken, vastleggen en bekend maken van de geschiedenis van Laren en zijn inwoners, een en ander in de ruimste zin genomen. 

Bestuursamenstelling, namen bestuurders
Het bestuur bestond in 2020 uit zes personen: Bas Holshuijsen, voorzitter; Teun Koetsier, secretaris; Jos Joosen, penningmeester; Mariëlle Bax, lid; Wim Keizer, lid; Thijmen van der Zwaan, lid

Beloningsbeleid
De Historische Kring Laren is een vrijwilligersorganisatie. Allen die zich ten behoeve van de Historische Kring inzetten, verrichten hun werkzaamheden en activiteiten als vrijwilliger en om niet. Dat geldt ook voor de leden van het bestuur. Zij ontvangen conform artikel 5 lid 5 van de Statuten geen beloning. 

De Stichting wordt geheel geleid door vrijwilligers en mag als ANBI fiscaal aftrekbare giften, lijfrente, schenkingen en legaten ontvangen. Donaties en bijdragen van sponsoren en particuliere giften zijn noodzakelijk om ons werk in overeenstemming met onze doelstellingen te kunnen uitvoeren. Uw gift kunt u overmaken op IBAN: NL56 RABO 0334 9090 07 t.n.v. Historische Kring Laren

Zie voor uitgebreide gegevens in verband met de culturele ANBI – registratie het Beleidsplan en de Jaarverslagen.

Jaarrekening 2022

Staat van baten en lasten
in euro's 2022 2021 2022 2021
Donaties 17.238 16.695 Huisvestingskosten 10.662 10.547
Subsidies 1.300 1.300 Computerkosten 516 608
Verkopen 9.422 9.377 Evenementen 528 1.017
Overige baten 1.556 5.155 Boeken/kantoorart. 2.177 3.331
Vrijval voorziening 10.000 3.500 Kwartaalberichten 10.125 3.469
Bestuurskosten 31 137
Overige kosten 1.016 1.225
Reserve LED verlichting 0 10.000
Saldo 8.362 3.192
======= ======= ======= =======
39.516 33.526 39.516 33.526

Balans per 31 december 2022

31-12-2022 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2021
Vlottende activa Algemene reserve
Inventaris collectie p.m. p.m. Algemene reserve 47.525 44.333
Voorraden p.m. p.m. Saldo 8.362 3.192
55.887 47.525
Liquide middelen Voorzieningen
Kas 24 28 Reserve OMD 0 1.000
Bankrekening 4.519 4.808 Reserve LED-verlichting 0 10.000
Spaarrekening 57.658 59.003 Voorziening kastaltaar 6.314 6.314
====== ====== ====== ======
62.201 63.839 62201 63839