ANBI

ANBI

Stichting Historische Kring Laren is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, afgekort ANBI.

Naam van de instelling
Stichting Historische Kring Laren

Fiscaal nummer (RSIN)
8086 67 531

Contactgegevens
Historische Kring Laren
t.a.v. dhr. T. Koetsier, secretaris
Burgemeester van Nispenstraat 29
1251 KE Laren N-H 

Historisch Centrum Lindenhoeve
tel. 035- 629 49 45
E-mail: info@historischekringlaren.nl 

Doelstelling
Artikel 2 van de statuten luidt:
De stichting heeft ten doel: Het onderzoeken, vastleggen en bekend maken van de geschiedenis van Laren en zijn inwoners, een en ander in de ruimste zin genomen. 

Bestuursamenstelling, namen bestuurders
Het bestuur bestond in 2020 uit zes personen: Bas Holshuijsen, voorzitter; Teun Koetsier, secretaris; Jos Joosen, penningmeester; Mariëlle Bax, lid; Wim Keizer, lid; Thijmen van der Zwaan, lid

Beloningsbeleid
De Historische Kring Laren is een vrijwilligersorganisatie. Allen die zich ten behoeve van de Historische Kring inzetten, verrichten hun werkzaamheden en activiteiten als vrijwilliger en om niet. Dat geldt ook voor de leden van het bestuur. Zij ontvangen conform artikel 5 lid 5 van de Statuten geen beloning. 

De Stichting wordt geheel geleid door vrijwilligers en mag als ANBI fiscaal aftrekbare giften, lijfrente, schenkingen en legaten ontvangen. Donaties en bijdragen van sponsoren en particuliere giften zijn noodzakelijk om ons werk in overeenstemming met onze doelstellingen te kunnen uitvoeren. Uw gift kunt u overmaken op IBAN: NL56 RABO 0334 9090 07 t.n.v. Historische Kring Laren

Zie voor uitgebreide gegevens in verband met de culturele ANBI – registratie het Beleidsplan en de Jaarverslagen.

Jaarrekening 2020

Staat van baten en lasten
in euro's 2020 2019 2020 2019
Donaties 16.340 13.931 Huisvesting 9.576 10.683
Subsidies 1.300 1.296 Inkopen 24.446 359
Verkopen 19.101 2.069 Comp-netwerk-website 2.939 5.481
Overige baten 2.039 1.658 Evenementen 224 2.276
Vrijval reserve 3.500 0 Kwartaalberichten 5.496 3.514
Bestuurskosten 72 327
Overige kosten 598 1.209
Saldo - 1.071 - 5.320
======= ======= ======= =======
Totaal baten 42.280 18.954 42.280 18.954

Balans per 31 december 2020

in euro's 2020 2019 2020 2019
Activa Passiva
Inventaris collectie p.m. p.m. Algemene reserve 45.404 45.724
Bank Spaarrekening 45.671 55.365 Negatief saldo - 1.071 - 320
Bank rek.courant 5.966 843
Kas 10 10 ====== ======
44.333 46.404
Voorziening kastaltaar 6.314 6.314
Reserve OMD 1.000 0
Reserve boek WOII 0 3.500
====== ====== ====== ======
Totaal baten 51.647 56.218 51.647 56.218