ANBI

ANBI

Stichting Historische Kring Laren is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, afgekort ANBI.

Naam van de instelling
Stichting Historische Kring Laren

Fiscaal nummer (RSIN)
8086 67 531

Contactgegevens
Historische Kring Laren
t.a.v. dhr. T. Koetsier, secretaris
Burgemeester van Nispenstraat 29
1251 KE Laren N-H 

Historisch Centrum Lindenhoeve
tel. 035- 629 49 45
E-mail: info@historischekringlaren.nl 

Doelstelling
Artikel 2 van de statuten luidt:
De stichting heeft ten doel: Het onderzoeken, vastleggen en bekend maken van de geschiedenis van Laren en zijn inwoners, een en ander in de ruimste zin genomen. 

Bestuursamenstelling, namen bestuurders
Het bestuur bestond in 2023 uit zeven personen: Mariëlle Bax, voorzitter; Teun Koetsier, secretaris; Nico Willard, penningmeester; Juan van Eck, lid; Wim Keizer, lid; Hans Schaapherder, lid; Thijmen van der Zwaan, lid

Beloningsbeleid
De Historische Kring Laren is een vrijwilligersorganisatie. Allen die zich ten behoeve van de Historische Kring inzetten, verrichten hun werkzaamheden en activiteiten als vrijwilliger en om niet. Dat geldt ook voor de leden van het bestuur. Zij ontvangen conform artikel 5 lid 5 van de Statuten geen beloning. 

De Stichting wordt geheel geleid door vrijwilligers en mag als ANBI fiscaal aftrekbare giften, lijfrente, schenkingen en legaten ontvangen. Donaties en bijdragen van sponsoren en particuliere giften zijn noodzakelijk om ons werk in overeenstemming met onze doelstellingen te kunnen uitvoeren. Uw gift kunt u overmaken op IBAN: NL56 RABO 0334 9090 07 t.n.v. Historische Kring Laren

Zie voor uitgebreide gegevens in verband met de culturele ANBI – registratie het Beleidsplan en de Jaarverslagen.

Jaarrekening 2023

Staat van baten en lasten
in euro's 2023 2022 2023 2022
Donaties 25.102 17.238 Huisvestingskosten 1. 16.658 10.662
Subsidies 1.300 1.300 Computerkosten 1.301 516
Verkopen 8.731 9.422 Evenementen 2. 3.530 528
Overige baten 1.303 1.556 Boeken/kantoorart. 240 2.177
Vrijval voorziening 6.314 10.000 Kwartaalberichten 10.565 10.125
Bestuurskosten 0 31
Overige kosten 2.417 1.016
Reserve LED verlichting 0 6.099
Saldo 8.038 8.362
======= ======= ======= =======
42.749 39.516 42.749 39.516
1. In de post "Huur Gebouw" zijn in het boekjaar 2 termijnbetalingen begrepen (in 2022: 1)
2. De post"Evenementen" bevat een aantal eenmalige posten die de stijging grotendeels verklaren.

Balans per 31 december 2023

31-12-2023 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2022
Vlottende activa Algemene reserve
Inventaris collectie p.m. p.m. Algemene reserve 55.887 47.525
Voorraden 4.040 p.m. Saldo 8.038 8.362
Overlopende activa 914 0 Kortlopende schulden
Liquide middelen Overlopende passiva 782 0
Kas 101 24
Bankrekening 774 4.519 Voorzieningen 782 0
Spaarrekening/deposito's 58.878 57.658 Voorziening kastaltaar 0 6.314
====== ====== ====== ======
64.707 62.201 64.707 62.201