Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Stichting Historische Kring Laren

 1. ORGANISATIE
  1. Bestuur
   Het bestuur van de Historische Kring Laren (HKL) vergaderde in 2017 negenmaal. Het bestuur telde zes leden: Annemarie Armbrust, Bas Holshuijsen (voorzitter), Jos Joosen (penningmeester), Teun Koetsier (secretaris), Timo Smit en Thijmen van Zwaan. Op 20 februari 2018 is Wim Keizer als zevende bestuurslid toegetreden.
  2. Ereleden en de erepenning
   Het bestuur heeft unaniem besloten om de archivaris Yvonne Majoor vanwege haar grote verdiensten in diverse functies – zij is ook bestuurslid geweest – te benoemen tot erelid. Bij deze onderscheiding hoort een bronzen beeldje: het-schaap-met-de-vijf-poten van kunstenares Marja Thole. Op zaterdag 20 mei 2017 heeft Yvonne bedoeld beeldje ontvangen uit handen van de voorzitter, na lovende woorden van oud-voorzitter Antoinetty van den Brink. Vermeldenswaard is dat laatstgenoemde even daarvoor uit handen van de burgemeester Elbert Roest de erepenning van de gemeente Laren mocht ontvangen voor haar bijzondere verdiensten voor de hele dorpsgemeenschap, in het bijzonder op het gebied van geschiedenis en kunst.

   Op 29 mei 2017 overleed Ernst Wortel, aan wie de erepenning van de Historische Kring Laren was toegekend. Een markante Laarder die de geschiedenis van het dorp levend hield maakt daarvan nu zelf deel uit. Wij zullen Ernst Wortel niet vergeten.

   Onze ereleden zijn Bart Krijnen, Emke Raassen-Kruimel, Bep de Boer en Yvonne Majoor.
   De erepenning van de HKL is toegekend aan Antoon Bruggeling, Nic Vos, Ernst Wortel (overleden in 2017) en Wiet de Boer.


  3. Vrijwilligers
   Wij mogen voor een groot aantal kleine en grote zaken een beroep doen op een zestigtal vrijwilligers. Naast iemand die klusjes opknapt, de tuin verzorgt, de bezorgers van het Kwartaalbericht, de redacteuren en de vormgever daarvan, de archivaris en archiefmedewerkers, de ledenadministrateur etc. zijn het op zaterdag de gastvrouwen en –heren die het gezicht van HKL mede bepalen. Zij allen dragen het motto van de HKL uit: de Historische Kring Laren bestudeert en etaleert de geschiedenis van Laren! Het bestuur spreekt zijn dank uit aan allen die in het verslagjaar vrijwillig en belangeloos diensten hebben verricht aan de Historische Kring Laren.
  4. Donateurs
   Op 31 december 2017 had de HKL 830 donateurs die in het gewone taalgebruik leden worden genoemd.
  5. Inkomsten en uitgaven
   1. Subsidie
    Naast donaties en de inzet van vrijwilligers zijn subsidie en sponsoring onontbeerlijk bij het in stand houden van de omvang en de kwaliteit van de activiteiten van de HKL. Voor de huisvesting in de deel van de Lindenhoeve betaalt de Historische Kring Laren een ‘maatschappelijke’ huurprijs op basis van college- en raadsbesluiten. In opdracht van de gemeente organiseert de HKL jaarlijks de Open Monumentendag.
   2. Sponsoring
    De sponsorbijdragen betreffen voornamelijk het Kwartaalbericht. De adverteerders in ons Kwartaalbericht van 2017 waren De Valk Hensbergen Opticiens, Gooische Apotheek Laren, Parlare L’Uomo en Notaris Le Coultre Laren.
   3. Overige inkomsten
    Tijdens de openingsuren verkochten wij onder andere boeken, ansichtkaarten en fiets- en wandelroutes over Laren en het Gooi. Op het Oogstfeest van de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren op 27 augustus en tijdens de INmarkt op 10 september waren wij met een kraam aanwezig. Deze aanwezigheid heeft de verkoop van historische boeken en documenten bevorderd én nieuwe donateurs opgeleverd.
   4. Bijzondere uitgaven
    Het bestuur heeft besloten te investeren in een beamer en een projectiescherm, ten behoeve van presentaties en voordrachten. Directe aanleiding is dat Tela Audiovisueel in andere handen is gekomen. Wij danken Theo Lamphen en zijn vrouw voor het incidenteel kostenloze gebruik van de benodigde apparatuur en hun persoonlijke ondersteuning.


 2. HISTORISCH CENTRUM DE LINDENHOEVE
  1. Gebouw
   Eenmaal per jaar inspecteert de gemeente – eigenaar van het pand – de boerderij. Indien nodig laat de gemeente werkzaamheden uitvoeren. In het verslagjaar is in opdracht van de gemeente onder meer de kap van de hooiberg rechtgezet door een rechtopstaande paal (roede) te vervangen.
   De tuin wordt onderhouden door onze voorzitter onder de bezielende leiding van zijn moeder Heleen.
   De Lindenhoeve is iedere zaterdagmiddag open van 14:00 tot 16:00 uur. Vanaf september 2017 is de Lindenhoeve ook ieder derde donderdag van de maand open van 19:00 tot 21:00 uur.
  2. Collectie
   De collectie van de Historische Kring Laren bestaat uit twee delen. De platte zaken – zoals foto’s, ansichtkaarten, boeken en documenten – worden beheerd in het archief in de kelder van het Historisch Centrum. Daarnaast heeft de kring een verzameling voorwerpen onder zijn beheer. Deze worden deels geëxposeerd in de vaste opstelling, deels staan ze in het depot. In het verslagjaar werd ermee begonnen de voorwerpen te fotograferen. Alle kleinere voorwerpen werden van een nummer voorzien en hebben daarnaast ook het nummer van de doos waarin ze zijn opgeborgen. Al deze artikelen staan geregistreerd in de computer met artikelnaam en nummer.
   1. Schenkingen
    Ook het afgelopen jaar kregen we veel geschonken door leden en niet-leden, Laarders en Gooiers. De meeste schenkingen werden vermeld in de desbetreffende rubriek in het Kwartaalbericht. De HKL zal een deel van de Ernst Wortel-collectie ontvangen.
   2. Bruikleen
    Het beleid van de Historische Kring is bruiklenen zoveel mogelijk te beperken. Toch zijn we dit jaar een bruikleenovereenkomst aangegaan met de gemeente Laren voor de periode 23 oktober 2017 tot 15 januari 2018. Daardoor konden wij in het kader van onze tentoonstelling over Erfgooiers objecten tentoonstellen, die zich in het depot van de gemeente bevinden en normaal niet voor het publiek zichtbaar zijn.
  3. Archief
   Iedere woensdagmiddag zijn de archivaris en de archiefmedewerkers aanwezig in de Lindenhoeve. Vragen die via e-mail of website worden gesteld, worden door de archivaris Yvonne Majoor (ook over genealogie) beantwoord. Ook anderen helpen daarbij.
   Rob Ramselaar, co-archivaris heeft in het verslagjaar zijn werkzaamheden beëindigd. Yvonne Hoebee moest vanwege een zeer ernstige ziekte met haar vrijwilligerswerk in het archief stoppen. Zij heeft haar archiefwerkzaamheden zo lang voortgezet. Wij betreuren ten zeerste haar overlijden op 27 februari 2018.
 3. ACTIVITEITEN
  1. Kwartaalbericht
   In 2017 bestond de redactie uit Gerda Meulenkamp (voorzitter/eindredacteur), Hein Verver, Mary van der Schaal-de Valk, Bep de Boer, Wim Keizer en Hans Schaapherder. Laatstgenoemde staat garant voor de fraaie vormgeving. Wim Keizer zal in 2018 Gerda opvolgen als voorzitter/eindredacteur; Gerda blijft lid van de redactie.


  2. Expositie
   Er was in 2017 in de Lindenhoeve een belangrijke tentoonstelling over de Erfgooiers. Deze tentoonstelling kende diverse fasen. Er werd begonnen met het tentoonstellen van de informatieve panelen van de Stichting Stad en Lande van Gooiland. Deze stichting bestond in 2017 veertig jaar en vierde haar jubileum met De-week-van-de-Erfgooier. Hans Schaapherder en Thijmen van der Zwaan mochten ten behoeve van de tentoonstelling unieke archiefstukken bekijken en uitzoeken in het archief van de Stichting. De tentoonstelling werd geopend op zaterdag 20 mei 2017 geopend door historicus Anton Kos. Hij schreef het jubileumboek “Erfgooiers geportretteerd”. Die bijeenkomst was een feestelijk en goed bezocht evenement met 68 bezoekers.
   In de tentoonstelling werd vervolgens aandacht besteed aan sporen van boeren die in Laren aanwezig zijn. Thijmen van der Zwaan heeft oude foto’s op fraaie wijze laten afdrukken, voorzien van een toelichting, en tentoongesteld. In het najaar mochten wij voorwerpen en objecten tentoonstellen uit het depot van de gemeente Laren, waaronder fraaie portretten van Erfgooiers.
   Er waren filmpjes te zien en er werden foto’s getoond van woningen die destijds door Erfgooiers werden bewoond. Veel interesse was er voor alle lijsten van leden van Stad en Lande van Gooiland, die ter inzage lagen. Van elk decennia is er een lijst beschikbaar: 1912 – 1927 – 1934 – 1944 – 1953 – 1960 – 1971.


  3. Lezingen
   Sander Koopman, voorzitter van archeologievereniging AWN Naerdincklant hield op woensdagavond 18 oktober 2017 een voordracht over de “Gooise archeologie vanaf de Neanderthalers tot de Tweede Wereldoorlog”. Een fascinerend verhaal over de landschappelijke en archeologische historie van ons dorp en de rijkdom van het bodemarchief. De opkomst was met vijfentwintig personen wat bescheiden, maar de doelgroep met speciale belangstelling voor het onderwerp werd bereikt. Van de voordracht is in het eerste Kwartaalbericht van 2018 verslag gedaan.

   Wiet de Boer hield op donderdagavond 21 december 2017 een lezing over ‘Laren zoals het vroeger was’. Wiet vertelde aan de hand van oude foto’s en ansichtkaarten over Laren in vroeger tijden. Het aantal bezoekers is niet genoteerd in het logboek maar lag rond de vijftig.


  4. Evenementen
   HKL stond op zondag 27 augustus 2017 traditiegetrouw met een kraam op het Oogstfeest van de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (S.O.L.L). Dat leverde vier nieuwe leden op.

   HKL is nauw betrokken bij de INmarkt dat traditioneel bestaat uit i) de vrijwilligersavond op vrijdag 8 september, ii) de Open Monumentendag zaterdag 9 september en iii) de informatiemarkt op zondag 10 september2017. Op de vrijwilligersavond hebben Teun Koetsier en Bas Holshuijsen namens HKL gesproken en foto’s getoond.

   Op zaterdag 9 september was de Lindenhoeve al vroeg geopend, vanwege de Open Monumentendag. In samenwerking met de Historische Kringen van Blaricum en Eemnes hebben we een fietsroute gemaakt, met als onderwerp het thema van de Open Monumentendag ‘Boeren, Burgers en buitenlui’. Hans Schaapherder verzorgde de vormgeving en publiciteit. Ondanks het weer werd het een succes. Er werden in de Lindenhoeve 130 fietsroutes uitgegeven en er waren circa honderdvijfenzeventig bezoekers.   De informatiemarkt op zondag 10 september waar ook het dorps- en verenigingsleven aanwezig was stond dit keer vooral in het teken van de opening van Singer. Bovendien was het koopzondag. Hierdoor was in onze beleving het succes van de informatiemarkt beperkter dan in de voorgaande jaren.
  5. Educatie
   Het is de ambitie van HKL om meer aan educatie te doen en om die reden zoeken wij actief contact met scholen. De Binckhorst-St. Jan benaderde HKL met de vraag of wij iemand kenden die in de groepen 4a en 4b iets zou kunnen vertellen over mythen en legenden. Oud-voorzitter Antoinetty van de Brink heeft met veel plezier drie spannende legendes over Laren verteld. De kinderen luisterden drie kwartier aandachtig. Een succes dat in 2018 navolging gaat krijgen; Antoinetty gaat op de Larense Montessorischool vertellen over de geschiedenis van Laren aan kinderen van groep 1/2.


  6. Diverse onderwerpen
   Op vrijdag 10 maart 2017 hebben een aantal leden van het bestuur en vrijwilligers de Lindenhoeve onder handen genomen in het kader van NLdoet.

   De werkgroep Dialecten in Noord-Holland organiseerde op zaterdag 25 maart 2017 een Dialectenmiddag in Huizen. Het aantal dialectsprekers neemt af. Namens Laren hebben Harry Ligter en Tinus Calis in dialect gesproken.

   Indrukwekkend was de onthulling van het Monument voor de Joodse kinderen, op 20 april. Een prachtig initiatief van Ineke Hilhorst, waar HKL niet direct bij betrokken was.

   Ter gelegenheid van de Week tegen de eenzaamheid organiseerde de gemeente het Kom erbij Festival. HKL werd benaderd door de organisatie, omdat Ernst Wortel is overleden die een presentatie zou houden. De HKL heeft Wiet de Boer bereid gevonden een voordracht te houden. Die deed dat op woensdagavond 27 september in Johanneshove. Hij heeft er vele foto’s getoond en toegelicht. Dat leidde tot veel communicatie over en weer met de aanwezigen.
  7. Publiciteit, website en Nieuwsbrief
   Voor de doelstellingen van de Historische Kring is “free publicity” een vereiste. Gelukkig hadden we daar ook in 2017 geen gebrek aan. In de Laarder Courant de Bel verscheen een uitgebreid artikel met Bas Holshuijsen en Jos Joosen, naar aanleiding van de benoeming van eerstgenoemde als voorzitter. Onze persberichten werden regelmatig geplaatst, onder andere in het Larens Journaal en op de website van Larens Behoud. Op Radio 6FM is Teun Koetsier geregeld op zaterdag te gast om te vertellen over de geschiedenis van Laren. De berichten zijn terug te luisteren op de website van genoemde radiozender. Naar die radio-uitzendingen wordt geregeld verwezen op andere websites, zoals die van Larens Behoud.

   Onze eigen website www.historischekringlaren.nl is niet veilig gebleken. Op de digitale tentoonstelling die in 2017 werd geplaatst verschenen ongewenste reclames van derden. Bovendien is het lastig gebleken de website goed en gemakkelijk te actualiseren. Het is onze ambitie de website te vernieuwen en daarbij een accent te leggen op educatie. Bijvoorbeeld door onderwerpen voor spreekbeurten voor scholieren aan te dragen. Als communicatiemiddel lijkt onze website minder geschikt. Een beter communicatiemiddel is onze Nieuwsbrief; een snelle en goedkope manier om onze donateurs, belangstellenden en vrijwilligers te bereiken en te informeren over evenementen. Ook Facebook lijkt een groter bereik te hebben dan onze website en is een snelle, goedkope manier om te communiceren.