Beleidsplan 2021 – 2024

STICHTING HISTORISCHE KRING LAREN
De Lindenhoeve
Burgemeester van Nispenstraat 29
1251 KE Laren

info@historischekringlaren.nl
www.historischekringlaren.nl

RSIN 808667531

Inhoud van dit beleidsplan

1. Inleiding
2. Doelstellingen
3. Middelen om de doelstellingen te realiseren
4. Organisatie
5. Ambities periode 2021 – 2024
6. Slot


1. Inleiding

Dit beleidsplan vormt de basis voor de activiteiten van de Historische Kring Laren (HKL) in de periode 2021 – 2024. De HKL is een vrijwilligersorganisatie.


2. Doelstellingen

De doelstellingen van de stichting staan in artikel 2 van de Statuten: “De stichting heeft ten doel: het onderzoeken, vastleggen en bekend maken van de geschiedenis van Laren en zijn bewoners, een en ander in de ruimste zin genomen.”
Dit is verwoord in het motto van de HKL: “De Historische Kring Laren bestudeert en etaleert de geschiedenis van Laren.”

De compacte formulering van de statuten omvat de vele en veelzijdige activiteiten van de HKL, zoals:

 • het conserveren en (laten) bestuderen van de geschiedenis van de gemeente Laren en het (laten) vastleggen in geschrift en/of digitaal;
 • het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis over de geschiedenis van Laren, onder meer door het uitgeven van een eigen periodiek;
 • het opbouwen en beheren van een bibliotheek over Laren en haar geschiedenis;
 • het verwerven, verzamelen, beheren of laten beheren van historische voorwerpen, documenten, geschriften, foto’s, prenten, schilderijen, archeologische vondsten en dergelijke, alles voor zover betrekking hebbend op de geschiedenis van Laren;
 • het opbouwen en beheren van een eigen verzameling van historische voorwerpen die kenmerkend zijn voor Laren en haar geschiedenis;
 • het digitaliseren van in het archief aanwezig fotomateriaal, artikelen, films enz. waardoor het gemakkelijker wordt om anderen de gelegenheid te bieden dit via het internet in te zien;
 • het houden van tentoonstellingen door het jaar heen in historisch centrum de Lindenhoeve.

3. Middelen om de doelstellingen te realiseren

De HKL bereikt zijn doelstellingen op vele manieren. De Statuten zeggen daarover in artikel 3:

“De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. het in bezit, bruikleen of eigendom te verwerven van zaken, die betrekking hebben op de historie van Laren, zoals literatuur dienaangaande, oude documenten, oude gebruiksvoorwerpen, kledingstukken en de garnituren daarvan, landbouwwerktuigen en wat dies meer zij;
 2. het in bezit, huur, bruikleen of in eigendom te verwerven van een gebouw of gedeelte daarvan, met de gelegenheid dit tot oudheidkamer in te richten en/of daarin de in het voorgaande lid bedoelde zaken te bewaren, te exposeren, en lezingen en bijeenkomsten te houden;
 3. zoveel mogelijk samen te werken met geëigende groeperingen in het dorp en daarbuiten;
 4. medewerking en steun te vragen aan officiële instanties zoals gemeente, provincie en andere overheden;
 5. het voeren van propaganda in de ruimste zin des woords;
 6. alle andere wettige middelen.”

Deze abstracte weergave van de middelen om de doelen te bereiken wordt als volgt geconcretiseerd.

PR en werving donateurs
Het beleid van de HKL is er op gericht het aantal donateurs, in het spraakgebruik dikwijls ‘leden’ genoemd, op peil te houden of zo mogelijk uit te breiden. Een donateur ontvangt als tegenprestatie onze periodieke uitgave, het Kwartaalbericht.

Website en Nieuwsbrief
De HKL heeft een website onder de domeinnaam www.historischekringlaren.nl. De HKL is ook actief op Facebook. Een belangrijke bron van historische gegevens over Laren en haar bewoners is de Laarder Courant de Bel. De gedigitaliseerde versie is sinds februari 2020 te vinden op de website van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek, te bereiken via de HKL-site (knop ‘Over Laren’, gevolgd door ‘Laarder Courant de Bel’).

Er is een digitale Nieuwsbrief die op gezette tijden wordt toegezonden aan e-mailadressen van belangstellenden die zich daarvoor hebben opgegeven, de pers, alsmede B&W en de gemeenteraad van Laren. Men kan zich opgeven door op de HKL-site te kiezen voor ‘Activiteiten’ en dan ‘Nieuwsbrief’.

Periodieke uitgave en andere publicaties
Zoals de naam al zegt, verschijnt viermaal per jaar het Kwartaalbericht, de periodieke uitgave van de HKL. Deze is sinds 1 januari 2016 volledig in kleur. Eén van de redacteuren verzorgt vormgeving en realisatie.
Daarnaast worden in eigen beheer boeken uitgegeven. Na afloop van ieder kalenderjaar verschijnt er een jaarverslag.

Radiopraatjes
Radio NH Gooi nodigt de HKL regelmatig uit om ’s zaterdags in interviewvorm te vertellen over Larense historische onderwerpen. De HKL doet ook mee aan een programma van Dorpsradio Laren.

Huisvesting
De HKL beschikt over de deel van boerderij de Lindenhoeve, Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 29, 1251 KE Laren en de daarbij behorende tuin en opslagruimte. In de boerderij zijn een werk- , archief- en tentoonstellingsruimte.
Elke zaterdag is de Lindenhoeve geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Daar is steeds een tentoonstelling te bezichtigen. Bovendien biedt de HKL aan de bezoekers boeken en andere publicaties over Laren en omgeving te koop aan.
Er zijn steeds een gastvrouw en/of gastheer plus een bestuurslid aanwezig voor het ontvangen van de bezoekers.

Tentoonstellingen
De tentoonstellingsruimte in de Lindenhoeve is gevuld met voorwerpen, displaytafels en een schilderijenwand. De permanente expositie in de Lindenhoeve brengt het verleden van Laren in beeld. Daarnaast zijn er wisseltentoonstellingen.

Archief
De HKL heeft een collectie opgebouwd van boeken, tijdschriften, prenten, foto’s en andere documentatie en beheert deze. In het archief is ook een bibliotheek over Laren en haar geschiedenis.
De HKL beheert ook vele voorwerpen die van Larense afkomst zijn en historische waarde hebben. Er wordt veel verkregen door schenking. Vanwege de verzekeringsconsequenties gaat onze voorkeur niet uit naar bruikleen van voorwerpen. Opname in de collectie van de HKL vindt plaats na beoordeling door of namens het bestuur.
Elke woensdagmiddag werken vrijwilligers in het archief.

Educatie
De HKL streeft ernaar de lokale geschiedenis onder de aandacht van de jeugd te brengen.
Het doel hiervan is de jeugd meer belangstelling voor de eigen omgeving en het werk van de HKL bij te brengen. Een van de wegen hiertoe is het onderwijs. De HKL geeft medewerking aan projecten, zoals in 2020 het scholenprogramma ‘Leve Laren’, inmiddels ‘Kunstenaars en kinderen in de school’ (KKIDS) geheten.

Externe relaties
De contacten met historische kringen uit de omliggende plaatsen vinden incidenteel plaats.
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) fungeert onder andere als samenwerkingsverband van de historische kringen in ons gebied. De Algemene Vergadering van TVE is een belangrijke ontmoetingsplek. Deze vindt tweemaal per jaar plaats.
Er zijn vele contacten met de gemeente Laren. We vinden het van belang dat B&W en de leden van de gemeenteraad belangstelling hebben voor ons werk en dat in woord en daad ondersteunen. Ook zijn er op het gebied van lokale geschiedenis contacten met andere Larense instellingen

Financiële middelen
De HKL heeft de ANBI- status. Schenkingen en legaten zijn zeer welkom. Voor activiteiten maken wij ook gebruik van sponsoring en subsidies. Er is een uitstekende samenwerking met de gemeente Laren die als eigenaar van de Lindenhoeve de behuizing aan de HKL verhuurt.
De HKL verwerft haar reguliere inkomsten uit bijdragen van de donateurs. De HKL gaat ervan uit dat zij jaarlijks een basisbijdrage betalen. Voor hen die in Blaricum, Eemnes en Laren wonen (de dorpen van de BEL-combinatie) geldt een basisbijdrage van € 15,00 en voor hen die daarbuiten in Nederland wonen € 22,00.
Het vermogen van de HKL wordt beheerd op een bedrijfsspaarrekening en een rekeningcourant. De penningmeester legt elke bestuursvergadering verantwoording af over de standen van deze rekening.


4. Organisatie

Bestuur
Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. Binnen het bestuur is een taakverdeling vastgesteld. Er zijn een voorzitter, secretaris en penningmeester plus een aantal andere bestuursleden. De coördinator van het archief en de eindredacteur van het Kwartaalbericht maken deel uit van het bestuur. De penningmeester is tevens contactpersoon voor de ledenadministrateur en voor de vrijwilliger die de distributie van het Kwartaalbericht coördineert. Een van de bestuurders is de contactpersoon voor de gemeente betreffende de Lindenhoeve. Het bestuur regelt en stuurt de gang van zaken binnen de HKL en is in alle gevallen eindverantwoordelijk. Bijzondere aandacht krijgt zorg voor de Lindenhoeve in de ruimste zin van het woord.

Vrijwilligers
Er is een 40-tal vrijwilligers aan de HKL verbonden. Een van hen is belast met de ledenadministratie.
De redactie van het Kwartaalbericht bestaat uit een zestal vrijwilligers, onder wie een eindredacteur, een vormgever en een correctrice.
In het archief werken een coördinator en andere vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de archiefstukken geordend en systematisch in het archief worden opgenomen. Er wordt grote aandacht besteed aan digitalisering.
Andere vrijwilligerstaken zijn optreden als gastvrouw of -heer op de zaterdagmiddagen, de bezorging van het Kwartaalbericht en het tuinonderhoud.

Ereleden en erepenning
De HKL kan bij bijzondere gelegenheden vrijwilligers (inclusief bestuursleden) tot ereleden benoemen.
Ook kan een erepenning worden toegekend. Deze is in 2011 in het leven geroepen door toenmalig HKL-voorzitter Antoinetty van den Brink, om mensen in het zonnetje te zetten die geen bestuurslid of vrijwilliger van de HKL zijn, maar zich wel zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de HKL.


5. Ambities HKL 2021 – 2024

Ledenwerving en PR
De centrale vraag is hoe we meer aandacht genereren voor de HKL en hoe die aandacht omgezet wordt in nieuwe donateurs en nieuwe vrijwilligers, naast het vasthouden van de huidige donateurs en vrijwilligers.
Globale antwoorden zijn onze ‘producten ‘en ‘diensten’ aantrekkelijker maken en ze gericht inzetten bij de werving van nieuwe leden-donateurs. Bezoeken aan de website stimuleren en deze ook meer interactief maken. Dit kan door het creëren van een webshop voor de digitale verkoop van artikelen (m.n. boeken). De HKL zal zich ook meer manifesteren op relevante Facebook-groepen. De digitale Nieuwsbrief zal vaker verschijnen, als er iets wezenlijks te melden is.
We willen duidelijk aanwezig blijven op plekken en tijden die aandacht kunnen genereren, zoals het oogstfeest van de Stichting Oude Landbouwgewassen (SOLL), de INmarkt, Open Monumentendag en andere manifestaties. Ook zullen we de HKL onder de aandacht brengen van nieuwe inwoners door flyers neer te leggen bij de makelaars.
We proberen bezoek aan en verblijf in de Lindenhoeve aantrekkelijker te maken.
We blijven constant werken aan het genereren van ‘free publicity’ door het verzenden van persberichten aan papieren en digitale media.
Het bestuur heeft een werkgroep in het leven geroepen die zich hier de komende jaren op gaat richten. Reeds aanwezige ideeën worden uitgewerkt.

Vrijwilligers
Iedere vrijwilligersorganisatie heeft een mate van kwetsbaarheid. Door middel van actieve werving trachten we tot uitbreiding te komen, gekoppeld aan taken die de HKL graag uitgevoerd wil hebben.
Het bestuur zal als basis voor de werving van nieuwe vrijwilligers de bestaande en mogelijk nieuw te verrichten taken, alsmede de behoefte aan (nieuwe) werkgroepen inventariseren,.

Archief en digitalisering
Bijhouden, aanvullen en toegankelijk maken van de collectie vraagt permanente aandacht.
Daarbij wordt ook blijvend aandacht besteed aan de ICT-voorzieningen, ook in relatie tot de website.

Website
In 2019 is er een nieuwe website in gebruik genomen, op basis van het content management systeem WordPress. De website was bij het in gebruik nemen nog ‘onder constructie’, in die zin dat onder sommige ‘knoppen’ (onderwerpen) verouderde informatie nog geactualiseerd moet worden of nog gevuld moet worden met nieuwe informatie. De werkzaamheden worden de komende beleidsperiode voortgezet.
Het bestuur gaat na welke organisatorische maatregelen nodig en haalbaar zijn voor het creëren van een webshop voor de digitale verkoop van onze artikelen (m.n. boeken).
De website bevat een kop ‘Sponsors’. Tegen betaling van een bepaald bedrag wordt hier een link gelegd naar de website van de sponsor. Het bestuur probeert het aantal sponsoren uit te breiden.

Kwartaalbericht
Het Kwartaalbericht is inhoudelijk een volwaardig en gewaardeerd periodiek. We onderzoeken de mogelijkheden om de vormgeving daarop beter te laten aansluiten. Het gaat dan in het bijzonder om een betere leesbaarheid en grotere foto’s. Dit zal consequenties hebben voor het formaat. Ook onderzoeken we of verkoop via de lokale boekhandels mogelijk is en of het aantal adverteerders (sponsors), gekoppeld aan een nieuw formaat, vergroot kan worden.

Inrichting en beheer Lindenhoeve
Het beheer van de Lindenhoeve, inclusief de benodigde schoonmaakwerkzaamheden, vraagt blijvende aandacht.

Leden-donateursbijeenkomsten
Elk jaar worden er enkele bijeenkomsten voor de donateurs gehouden. Het bestaande beleid wordt op dezelfde voet voortgezet.

Educatie
Het scholenproject ‘Kunstenaars en kinderen in de school’ (www.kkids.nl), met als basis het kunstwerk “Laren van weleer’, zal een jaarlijks project worden. De kinderen (scholen) en kunstenaars die hieraan mee hebben gewerkt, waren erg enthousiast en willen er in de toekomst zeker weer aan meewerken. De HKL zal de desbetreffende kunstenaars uitnodigen, voor inspiratie.
Behalve in dit scholenproject, kan verder worden samengewerkt met de Larense basisscholen in Laren, in de vorm van een rondleiding, kort praatje of speurtocht.

Externe relaties en samenwerking
De bestaande inzet op samenwerking met scholen, de bibliotheek, de gemeente en andere instellingen blijft gehandhaafd.


6. Slot

De HKL zal in de komende jaren uiteraard zijn kernactiviteiten op het gebied van het bestuderen en etaleren van de geschiedenis van Laren continueren. In zijn archief legt de HKL de geschiedenis van Laren vast. Via de website (www.historischekringlaren.nl), wisselende tentoonstellingen en diverse publicaties toont de HKL die geschiedenis aan het publiek.

De HKL is een vrijwilligersorganisatie. Het realiseren van onze ambities is in sterke mate afhankelijk van het vinden van de benodigde menskracht. Veel aandacht zal ook uitgaan naar ledenwerving en PR. Er wordt naar gestreefd meer jongeren bij de activiteiten van de HKL te betrekken en deze doelgroep interesse voor de lokale geschiedenis bij te brengen.

Het bestuur staat open voor samenwerking. Dat geldt in het bijzonder andere instellingen die raakvlakken hebben met de geschiedenis van Laren.


Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 27 september 2021.

Voorzitter, w.g. Bas Holshuijsen

Secretaris, w.g. Teun Koetsier