Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Stichting Historische Kring Laren

INLEIDING

De in 1980 opgerichte Historische Kring Laren (HKL) had begin 2020 veel plannen voor de viering van zijn veertigjarig bestaan, maar zoals overal ter wereld gooide het coronavirus roet in het eten. Veel voornemens moesten vervallen of worden omgezet in een digitale presentatie. Ook de HKL kreeg te maken met nieuwe begrippen als ‘livestream-uitzendingen’ en ‘zoom-vergaderingen’. 

Het bestuur moest besluiten de Lindenhoeve vanaf 16 maart gesloten te houden. Ingaand 2 september was er voor de rest van het jaar een voorzichtige heropening, in de zin dat bezoekers met vragen of schenkingen op woensdagmiddagen naar de Lindenhoeve konden komen, waar het archiefteam dan steeds aanwezig was.

ACTIVITEITEN

Drie boeken
Belangrijkste wapenfeit van de HKL was in 2020 het in eigen beheer uitgeven van drie boeken, ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan: 

  • Het dorp, de oorlog, de mensen’, geschreven door Ineke Hilhorst en Teun Koetsier;
  • ‘Laren van weleer’, samengesteld door Mariëlle Bax, Bep (G.L.) De Boer, Hein Calis en Wim Keizer;
  • Straten & personen in het oude dorp Laren’ geschreven en samengesteld door Wiet de Boer.

Het eerstgenoemde boek beschrijft de houding en de daden van zeven verschillende personen die in de Tweede Wereldoorlog in Laren hebben gewoond. 

Het tweede boek laat zien hoe Laren van een boerendorp is veranderd in een dorp zonder boeren, aan de hand van een kunstwerk ‘Laren van weleer’ dat na restauratie in februari 2021 in de Hertenkamp geplaatst is. 

Het derde boek behandelt de historie van het dorp Laren alfabetisch op straatnaam, met herinneringen en anekdotes over karakteristieke bewoners.

De presentatie, te volgen via een livestream-uitzending, van ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’ vond 24 april plaats in ‘Door de bank genomen’, het oude Rabobank-gebouw. 

‘Laren van weleer’ kwam half oktober uit, met het oog op de voorgenomen onthulling van het gelijknamige, gerestaureerde kunstwerk in de Hertenkamp op 29 oktober. Dit laatste bleek echter niet te kunnen doorgaan, omdat gevaar bestond dat de herten met hun gewei verstrikt zouden kunnen taken in het kunstwerk. Dit gevaar is afgewend door het plaatsen van doornige struiken rondom het kunstwerk. De onthulling vond plaats op 2 februari 2021.

Het boek ‘Straten & personen in het oude dorp Laren’ verscheen op 27 november en kon met het oog op Sinterklaas en Kerst bij voorintekening besteld worden.

Tentoonstelling
De HKL maakte aan het begin van het verslagjaar een kleine tentoonstelling van de collectie ansichtkaarten uit de nalatenschap van de markante Laarder Ernst Wortel, die in 2017 op 79-jarige leeftijd is overleden. De foto’s geven een goede indruk van Laren in vroeger tijden. Door de in maart van kracht geworden coronamaatregelen was de HKL niet meer in staat in 2020 nog een volgende tentoonstelling te presenteren.

Kwartaalbericht
In 2020 verschenen de nummers 151 t/m 154, op het omslag voorzien van een ‘sticker’ met opschrift ’40 jaar Historische Kring Laren’. De redactie deed in nummer 151 een oproep voor bijdragen over dit jubileum. Het derde nummer, 153, werd speciaal gewijd aan het veertigjarig bestaan, met bijdragen van de eerste secretaris, Emke Raassen-Kruimel, en twee oud-voorzitters, Karel Loeff en Antoinetty van den Brink.

Traditioneel werd het tweede nummer,152 voor een groot deel gewijd aan de Tweede Wereldoorlog, met o.a. aandacht voor het boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’

Redacteur Bep De Boer ging verder met zijn in 2018 begonnen serie over Larense gevelstenen en de rubriek straatnamen. Mary van der Schaal zette haar rubriek ‘Kunst uit het dorp van Mauve’ voort. Medewerker Peter van der Ploeg rondde zijn in 2019 begonnen serie over ‘het opmerkelijke leven van August le Gras’ af in nummer 154.

In het najaar meldde zich een nieuw redactielid: Eric Snelders, leraar scheikunde aan het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum en geboren en opgegroeid in Laren. De redactie bleef verder bestaan uit Mary van der Schaal-de Valk, Bep De Boer, Hein Calis, Cees Meijer, Hans Schaapherder (vormgeving) en Wim Keizer (eindredacteur). Saskia Vos bleef het correctiewerk doen.

Archief
Iedere woensdagmiddag zijn de archiefmedewerkers aanwezig in de Lindenhoeve. Vragen die via e-mail of website worden gesteld proberen zij zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Geïnteresseerden worden verder op weg geholpen.

De bezetting van het archief bleef in 2020 bestaan uit Mariëlle Bax, Bep De Boer, Gerard Morsink en Juan van Eck. 

Website
In 2020 besloot het bestuur de capaciteit van de website te vergroten. Begonnen is met het streven ook alle artikelen uit de Kwartaalberichten die nog niet digitaal beschikbaar waren te digitaliseren en op de website aan te bieden.

Nieuw is een knop voor sponsors: bedrijven of instellingen die dat wensen kunnen op deze sponsorknop tegen betaling van een sponsorbijdrage een vermelding krijgen met een link naar hun eigen website.

Gedigitaliseerde Laarder Courant de Bel
De gedigitaliseerde Laarder Courant de Bel is via onze website toegankelijk. Vorig jaar werd al gemeld dat besloten is de gedigitaliseerde Laarder Courant de Bel ingaand 1 februari 2020 te ontsluiten op de website van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek (www.gooienvechthistorisch.nl). 

Radiopraatjes
Onze secretaris Teun Koetsier is regelmatig te beluisteren op Radio NH Gooi. In 2020 hield hij op twaalf zaterdagen een praatje over een historisch onderwerp, Alle radiopraatjes van Teun Koetsier zijn hier op onze website integraal te beluisteren.

Ledenbehoud en -werving
Het bestuur besloot uit zijn midden een werkgroep in het leven te roepen die zich gaat bezighouden met ontwikkelen en uitwerken van ideeën die er op gericht zijn het huidige ledental vast te houden en zo mogelijk te vergroten. De werkgroep is in 2021 gestart met haar werkzaamheden.

Geen evenementen
De in normale jaren gebruikelijke evenementen als het oogstfeest van de Stichting Oude Landbouwgewassen (SOLL), Open Monumentendag en INmarkt konden door de coronamaatregelen niet doorgaan, zodat ook de HKL zich in het verslagjaar niet met een kraam heeft  kunnen presenteren

ORGANISATIE

Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2020 acht maal, waarvan vijf keer digitaal in verband met de coronamaatregelen. Het bestuur bleef bestaan uit Bas Holshuijsen (voorzitter), Jos Joosen (penningmeester), Teun Koetsier (secretaris), Mariëlle Bax, Thijmen van der Zwaan en Wim Keizer.

Vrijwilligers
De HKL kan voor een groot aantal kleine en grote zaken een beroep doen op een veertigtal vrijwilligers. Naast mensen die klusjes opknappen, de bezorgers van het Kwartaalbericht, de redacteuren en de vormgever van het Kwartaalbericht, de archivaris en archiefmedewerkers en de ledenadministrateur zijn het op zaterdag de gastvrouwen en -heren die het gezicht van HKL mede bepalen. Helaas gedwongen door de coronamaatregelen dit jaar slechts in beperkte mate.

Donateurs
Op 31 december 2020 had de HKL 782 donateurs die in het gewone taalgebruik leden worden genoemd. Het jaar daarvoor waren het er 801.

EN VERDER

Schenkingen
Ook het afgelopen jaar kregen we veel schenkingen van leden en niet-leden. De meeste schenkingen werden vermeld in de desbetreffende rubriek in het Kwartaalbericht. 

Overleden
Op 15 juni 2020 is Rob Ramselaar op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was in 2010 archiefvrijwilliger geworden en in 2017 gestopt, noodgedwongen door ziekte van zijn vrouw. Rob behartigde naast het digitaal toegankelijk maken van het archief alle aspecten van automatisering en digitalisering. Hij zorgde voor de hardware en de software. Bovendien lette hij op de digitale duurzaamheid: de houdbaarheid en bruikbaarheid van digitale gegevens op de langere termijn. Samen met Yvonne Majoor nam hij ook het initiatief voor een digitale beeldbank voor de website van toen.