Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Stichting Historische Kring Laren

INLEIDING

Net als 2020, stond ook 2021 voor een groot deel in het teken van de coronaperikelen, wat betekende dat ons historisch centrum de Lindenhoeve het eerste deel van het jaar gesloten moest blijven en het bestuur een aantal keren digitaal vergaderd heeft. Op 3 juli kon de Lindenhoeve weer opengesteld worden voor het publiek. Daarna kwam er een periode dat tonen van een QR-code verplicht was en 1,5 meer afstand moest worden gehanteerd. Toen in het late najaar de omikronvariant opdook, waarvan in het begin de ernst en besmettelijkheid niet duidelijk waren, kwam er in december een algehele lockdown voor horeca- en cultuurinstellingen, dus ook de Lindenhoeve.

De Lindenhoeve is in februari en maart 2021 voorzien van een geheel nieuwe rieten kap. Rietdekkersbedrijf G. de Boer en Zn uit Laren wist de klus in een maand te klaren. De komst van de nieuwe dakbedekking is gepaard gegaan met een veel betere isolatie, waardoor het ook in koude perioden aangenamer vertoeven is in ons onderkomen. Tevens wordt gestreefd naar verdere besparing op energiekosten. In overleg met de eigenaar van de Lindenhoeve, de gemeente, is besloten opdracht te geven tot vervanging van de huidige verlichting door een systeem van LED-verlichting.

ACTIVITEITEN

Tentoonstellingen
Door de dakwerkzaamheden op en in de Lindenhoeve is het aantal tentoonstellingen afgelopen jaar beperkt gebleven. De Open Monumentendagen 2020 waren door de coronamaatregelen in het water gevallen. De HKL had toen het plan om uitgebreid aandacht te besteden aan het kunstwerk ‘Laren van weleer’ dat in de Hertenkamp is geplaatst. Uitstel betekende echter geen afstel. Van september tot november 2021 werd een fotoreportage van Marja van Hest tentoongesteld over de restauratie van ‘Laren van weleer’. De ‘redder’ van het kunstwerk, Hans van Deuren, hield 18 september een presentatie bij het kunstwerk, waarbij de belangstellenden konden starten in de Lindenhoeve

Eind november richtten we een tentoonstelling in over de Erfgooiers, in samenspraak met vertegenwoordigers van de stichting Stad en Lande van Gooiland. Deze stichting beheert het unieke archief van de Erfgooiers en wil de geschiedenis van de Erfgooiers levend houden. 

In december begon tentoonstellingscoördinator Thijmen van der Zwaan, in samenwerking met de Sint Jansharmonie, aan de voorbereidingen voor een in februari 2022 te openen tentoonstelling over het honderdjarige bestaan van de harmonie en voorgangers. Er werd een oproep gepubliceerd om materialen aan te leveren.

Kunstwerk ‘Laren van weleer’
Het in 2020 door de HKL uitgegeven boekje ‘Laren van weleer’ bleek zoveel belangstelling op te wekken dat besloten werd een tweede druk te laten vervaardigen. Het boekje ‘Laren van Weleer’ is ook verspreid onder de zeven basisscholen van Laren.

Het gelijknamige kunstwerk werd 2 februari 2021 door leerling Hugo v.d. Akker van de Larense Montessorischool, oud-tekenleraar Hans van Deuren en burgemeester Nanning Mol gezamenlijk onthuld in de Hertenkamp. 

De HKL gebruikt het boekje bij zijn ledenwerfacties: leden die een nieuw lid aanbrengen krijgen het boekje gratis. 

Quiz Koningsdag
Op Koningsdag, 27 april, organiseerde de HKL een door Leo Janssen samengestelde quiz voor iedereen die van Laren houdt. Het ging om 47 meerkeuzevragen als rondje door de geschiedenis van Laren. De winnaar werd wethouder Peter Calis. De beloning was een portie poffertjes, geschonken door directeur Marcel Hilhorst van de poffertjeskraam.

Open Monumentendag
De Open Monumentendagen 2021 werden gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 september. Zoals gebruikelijk, organiseerde de HKL op zaterdag een passende activiteit. Belangstellenden konden onder leiding van dorpsgids Vincent Hilhorst op twee tijdstippen meedoen aan een wandeling naar de tuin vanlandgoed Nardinclant aan de Houtweg in Laren. Vervolgens kon men deelnemen aan een rondleiding door de fraaie tuin, die door de huidige eigenaren is opengesteld voor publiek, na aanmelding op website www.amsterdamgarden.com

Kwartaalbericht
In 2021 verschenen de nummers 155 t/m 158. Zoals gewoonlijk werd het tweede nummer van het jaar, eind april verschijnend, voor een groot deel gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Dit keer was er o.a. aandacht voor het boek ‘Een badkuip aan de Drift’, geschreven door Steven Weinberg, Aaldrik Hermans en Michiel van Driel. Onze secretaris, Teun Koetsier, en zijn vrouw Ineke Hilhorst, publiceerden een nieuw hoofdstuk bij hun in 2020 verschenen boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’. Het ging over de verzetsstrijder Gus van Wielingen en werd geschreven op verzoek van zijn in Canada wonende zoon, Mac van Wielingen. Gebleken was dat Gus van Wielingen een groot deel van zijn leven verborgen had gehouden dat hij uit een Joods gezin afkomstig was en eigenlijk Günther Goldschmidt heette.

Het nummer riep een aantal reacties op, waardoor in nummer 157 opnieuw aandacht kon worden gegeven aan de Tweede Wereldoorlog.

In het kader van ideeënvorming over het werven van nieuwe leden, werd in 2021 besloten voor het Kwartaalbericht een groter formaat met een nieuwe layout te kiezen. Als voordeel zag de redactie een betere leesbaarheid door een groter lettertype en grotere illustraties. De voorbereidingen vergden de noodzakelijke werkzaamheden, ook door het feit dat een groter formaat hogere kosten met zich mee zou brengen die gedekt zouden moeten worden door meer advertentie-inkomsten. Met name door de inspanningen van redacteur Eric Snelders is het gelukt nieuwe adverteerders te interesseren voor het blad. Eind 2021 kon het bestuur besluiten om met ingang van het eerste nummer van 2022 het nieuwe formaat te introduceren. 

Agnes Bakker-Willard zag zich om gezondheidsredenen gedwongen te stoppen als ‘hoofd bezorging’ (distributie aan bezorgers) van het Kwartaalbericht. We vonden Dop Bakker (geen familie) bereid dit werk van haar over te nemen (met dank aan Agnes voor haar jarenlange inzet).
De redactie bleef bestaan uit Mary van der Schaal-de Valk, Bep De Boer, Hein Calis, Cees Meijer, Hans Schaapherder (vormgeving), Eric Snelders en Wim Keizer (eindredacteur). Saskia Vos bleef het correctiewerk doen.

Archief
De archiefmedewerkers hebben iedere woensdagmiddag weer veel werkzaamheden verricht. Archiefwerk is een continu-bezigheid, omdat schenkingen in kaart gebracht en opgeborgen meten worden, knipsels moeten worden bijgehouden en foto’s moeten worden gedigitaliseerd. Ook komen er te beantwoorden vragen per e-mail of via de website binnen.

Meer digitale presentatie van de materialen uit het archief in relatie met de aanwezige computerapparatuur bleef een punt van aandacht.

Evenals in vorige jaren werd de HKL in 2021 verblijd met schenkingen van diverse aard.De meeste schenkingen werden vermeld in de desbetreffende rubriek in het Kwartaalbericht. 

De bezetting van het archief bleef in 2021 bestaan uit Mariëlle Bax, Bep De Boer, Gerard Morsink en Juan van Eck. 

Website
Dat de in 2020 geïntroduceerde nieuwe website geraadpleegd wordt, blijkt uit het feit dat we soms reacties krijgen op artikelen die al lang geleden in het Kwartaalbericht gepubliceerd waren. In 2021 is doorgegaan met het plaatsen van de inhoud van oude Kwartaalberichten op de website.

Besloten werd de domeinnaam van de door Yvonne Majoor beheerde website ‘Larense voorouders’ onder te brengen bij de HKL.

Radiopraatjes
Ook in 2021 hield onze secretaris Teun Koetsier regelmatig radiopraatjes op Radio NH Gooi. Nieuw was dat op zijn initiatief in de eerste helft van 2021 een aantal keren meegedaan is aan een zondagmiddagprogramma van Dorpsradio Laren, speciaal gewijd aan de HKL. Alle radiopraatjes zijn hier op onze website integraal te beluisteren.

Evenementen
Door de coronamaatregelen werd er 2021 geen Inmarkt gehouden. Wel kon de HKL met een kraam meedoen aan het oogstfeest van de Stichting Oude Landbouwgewassen (SOLL) op 29 augustus en, zoals eerder vermeld, aan Open Monumentendag op 11 september.

ORGANISATIE

Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2021 acht maal, waarvan de eerste drie keer digitaal in verband met de coronamaatregelen. Het bestuur bleef bestaan uit Bas Holshuijsen (voorzitter), Jos Joosen (penningmeester), Teun Koetsier (secretaris), Mariëlle Bax, Thijmen van der Zwaan en Wim Keizer.

Beleidsplan 2021-2024
In 2021 stelde het bestuur voor de HKL een nieuw beleidsplan vast, voor de periode 2021-2024. Het is gepubliceerd op onze website

Vrijwilligers
De HKL kan alleen maar functioneren dankzij de inzet van vrijwilligers. ‘Specialisaties’ binnen onze groep van vrijwilligers zijn: de gastvrouwen en -heren voor de zaterdagmiddagen, de archivaris en de archiefmedewerkers, de ledenadministrateur, de bezorgers van het Kwartaalbericht, de redacteuren, de corrector en de vormgever van het Kwartaalbericht en de bestuursleden.

Omdat er in 2020 in verband met de coronamaatregelen geen kerstborrel mogelijk was, besloot het bestuur de vrijwilligers te verrassen met een Paas-attentie. Er is behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers, vooral voor beheerstaken inzake de Lindenhoeve.

Donateurs
Op 31 december 2021 had de HKL 778 donateurs die in het gewone taalgebruik leden worden genoemd. Het jaar daarvoor waren het er 782.

Financiën
De staat van baten en lasten en de balans zijn te vinden op onze website, onder ANBI

EN VERDER

Op 19 januari 2021 is Herman Strating overleden, op de leeftijd van bijna 90 jaar. Herman was vrijwilliger van de HKL. Jos Joosen schreef een in memoriam over hem.