Beleidsplan 2017-2020

Beleidsplan 2017-2020

STICHTING HISTORISCHE KRING LAREN
De Lindenhoeve
Burgemeester van Nispenstraat 29
1251KE Laren
www.historischekringlaren.nl
RSIN 808667531 

Inhoud van dit beleidsplan

 1. Inleiding
 2. Doelstellingen 
 3. Organisatie 
 4. Ambities periode 2017-2020 
 5. Conclusie 

1. INLEIDING 

Dit beleidsplan vormt de basis voor de activiteiten van de Historische Kring Laren (HKL) gedurende de periode 2017-2020. De HKL is een vrijwilligersorganisatie. 
Met dit beleidsplan wil het bestuur bereiken dat iedere vrijwilliger die deelneemt aan de activiteiten van de HKL meer weet over de organisatie en de activiteiten van de HKL. Dat zal leiden tot meer gezamenlijk optreden en waardering voor elkaars werk. Naast deze interne functie van het beleidsplan, kunnen door dit beleidsplan ook derden de organisatie en de activiteiten van de HKL beter leren kennen. 

Hierna worden eerst de statutaire doelstellingen van de stichting weergegeven. Na de beschrijving van de organisatie wordt ingegaan op de uiteenlopende middelen die de HKL inzet om zijn doelstellingen te bereiken. Daarna worden voor alle activiteiten de ambities geconcretiseerd voor de periode 2017-2020, althans voor zover die nu zijn te overzien. Het bestuur zal jaarlijks de bereikte resultaten toetsen aan het beleidsplan en indien nodig of gewenst aanvullingen of wijzigingen daarop aanbrengen. 

2. DOELSTELLINGEN 

In de statuten worden de doelstellingen van de stichting kort samengevat in artikel 2. 
“De stichting heeft ten doel: het onderzoeken, vastleggen en bekend maken van de geschiedenis van Laren en zijn bewoners, een en ander in de ruimste zin genomen.” 

Dit is verwoord in het motto van de HKL: “De Historische Kring Laren bestudeert en etaleert de geschiedenis van Laren”. 

De compacte formulering van de statuten omvat de vele en veelzijdige activiteiten van de HKL, zoals: 

 • het conserveren en (laten) bestuderen van de geschiedenis van Laren en het (laten) vastleggen in geschrift of digitaal enz. 
 • het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis over de geschiedenis van de gemeente Laren onder meer door het uitgeven van een eigen periodiek; 
 • het opbouwen en beheren van een bibliotheek over Laren en haar geschiedenis; 
 • het verwerven, verzamelen, beheren of laten beheren van historische voorwerpen, documenten, geschriften, foto’s, prenten, schilderijen, archeologische vondsten en dergelijke, alles voor zover betrekking hebbend op de geschiedenis van Laren; 
 • het opbouwen en beheren van een eigen verzameling van historische voorwerpen die kenmerkend zijn voor Laren en haar geschiedenis; 
 • het digitaliseren van in het archief aanwezig fotomateriaal, artikelen, films enz. waardoor het gemakkelijker wordt om anderen de gelegenheid te bieden dit via het internet in te zien; 
 • het houden van tentoonstellingen door het jaar heen in het historisch centrum de Lindenhoeve. Daarnaast kunnen elders kleinere, mobiele tentoonstellingen worden ingericht. 
 • MIDDELEN OM DE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN
  De HKL bereikt haar doelstellingen op vele manieren. In de statuten staat daarover in artikel 3 vermeld:
  “De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
  1. het in bezit, bruikleen of eigendom te verwerven van zaken, die betrekking hebben op de historie van Laren, zoals literatuur dienaangaande, oude documenten, oude gebruiksvoorwerpen, kledingstukken en de garnituren daarvan, landbouwwerktuigen en wat dies meer zij; 
  2. het in bezit, huur, bruikleen of in eigendom te verwerven van een gebouw of gedeelte daarvan, met de gelegenheid dit tot oudheidkamer in te richten en/of daarin de in het voorgaande lid bedoelde zaken te bewaren, te exposeren, en lezingen en bijeenkomsten te houden; 
  3. zoveel mogelijk samen te werken met geëigende groeperingen in het dorp en daarbuiten; 
  4. medewerking en steun te vragen aan officiële instanties zoals gemeente, provincie en andere overheden; 
  5. het voeren van propaganda in de ruimste zin des woords; 
  6. alle andere wettige middelen.”

Deze abstracte weergave van de middelen om de doelen te bereiken kan als volgt worden geconcretiseerd. We vermelden de belangrijkste daarvan. 

PR en werving donateurs
Het beleid van de HKL is er op gericht het aantal donateurs, in het spraakgebruik dikwijls “leden” genoemd, uit te breiden en op die manier een bredere financiële basis voor de activiteiten te verkrijgen. Een donateur ontvangt als onze tegenprestatie onze periodieke uitgave, het Kwartaalbericht. De minimum donatie wordt structureel laag gehouden. Een donateur betaalt jaarlijks tenminste € 15,00, als hij of zij woont in Laren, Blaricum of Eemnes, een van de BEL-dorpen. Woont men daarbuiten, dan heeft men een postabonnement en betaalt men binnen Nederland jaarlijks een donatie van tenminste € 22,00. In de BEL-dorpen wordt het Kwartaalbericht door onze vrijwilligers thuisbezorgd. 

Promotie vindt onder andere plaats door het verspreiden van folders en het inrichten van stands tijdens hiervoor geschikte evenementen, zoals op Koningsdag, het jaarlijkse Oogstfeest van de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren(SOLL) en de Inmarkt. 

Bij bijzondere gelegenheden worden persberichten verstuurd. Daarvoor is ook onze Nieuwsbrief bestemd. Hiervoor worden steeds meer e-mailadressen verzameld, in het bijzonder van onze leden-donateurs. 

Website en Nieuwsbrief
De HKL heeft een website onder de domeinnaam www.historischekringlaren.nl. Hierop zijn op de openingspagina bovenaan onder de knop Actueel de actuele activiteiten van de HKL te vinden. Voorts geeft de website informatie over vele onderwerpen. De bezoeker van de website heeft de mogelijkheid daarop zijn reactie achter te laten.
Een belangrijke bron van historische gegevens over Laren en haar bewoners is de Laarder Courant De Bel. Deze digitale krant kan op de openingspagina van de website worden geraadpleegd door met de cursor bovenaan op de tekst “Over ons” en vervolgens “Over Laren” te klikken. Er is een digitale Nieuwsbrief die op gezette tijden wordt toegezonden aan de bekende e-mailadressen en de pers, alsmede B&W en de raadsleden van Laren.
De websites en de nieuwsbrief worden door vrijwilligers bijgehouden. 

Periodieke uitgave en andere publicaties
Viermaal per jaar verschijnt het Kwartaalbericht, de periodieke uitgave van de HKL. Deze verschijnt sinds 1 januari 2016 volledig in kleur. Eén van de redacteuren verzorgt vormgeving en realisatie.
In enkele bijzondere gevallen zijn in eigen beheer boeken uitgegeven. Dat was het geval bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de HKL in 2010, toen verscheen het boek Door de Wol geverfd. Het boek Houthandelaren beschreef de geschiedenis en activiteiten van het bedrijf L. van Dijk Houthandel en –zagerij dat in 2011 is afgebrand. 
Jaarlijks wordt na afloop van een kalenderjaar het Jaarverslag opgesteld en gepubliceerd. Daarin wordt melding gemaakt van alle relevante activiteiten van de HKL en belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Dit activiteitenverslag kan op de website worden geraadpleegd. 

Huisvesting: expositie-, documentatie- en vergaderaccommodatie
De HKL beschikt over de deel van de gunstig gelegen oude boerderij de Lindenhoeve op het adres Burgemeester van Nispenstraat 29, 1251KE Laren en de daarbij behorende tuin met daarin de opslagruimte onder de hooischelf. Deze behuizing wordt aangeduid met de benaming Historisch Centrum. De HKL beschikt op die locatie over een werk- en archiefruimte. Er is ook een tentoonstellingsruimte die door middel van een harmonicadeur kan worden vergroot met de bestuurskamer. 

Tentoonstellingen
De tentoonstellingsruimte in de Lindenhoeve is gevuld met vitrines, een schilderijenwand en themastoelen. Door de permanente expositie in de Lindenhoeve wordt ernaar gestreefd het verleden van Laren in beeld te brengen en op die manier bij de bezoekers de belangstelling voor de geschiedenis van Laren te wekken of te vergroten.
Elke zaterdag is de Lindenhoeve geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Daar is steeds een tentoonstelling te bezichtigen. Bovendien biedt de HKL aan de bezoekers boeken en andere publicaties te koop aan waarvan de onderwerpen de geschiedenis van Laren betreffen. Er is dan steeds een gastvrouw en/of gastheer plus een lid van het bestuur aanwezig voor het ontvangen van de bezoekers. 

Archief
De HKL heeft een collectie opgebouwd van boeken, tijdschriften, prenten, foto’s, documentatie en beheert deze. In het archief is ook een bibliotheek over Laren en haar geschiedenis.
De HKL beheert ook vele voorwerpen die van Larense afkomst zijn en historische waarde hebben. Er wordt veel verkregen door schenking. Vanwege de verzekeringsconsequenties gaat onze voorkeur niet uit naar bruikleen van voorwerpen. Opname in de collectie van de HKL vindt slechts plaats na beoordeling door of namens het bestuur.
Elke woensdagmiddag wordt er door vrijwilligers gewerkt aan de verdere uitwerking van het archief. Daarnaast is het archief op de Nationale Archievendag in de maand oktober zo mogelijk geopend. 

Educatie
De HKL streeft ernaar de lokale geschiedenis onder de aandacht te brengen van de jeugd.
Het doel hiervan is de jeugd meer belangstelling voor de eigen omgeving en het werk van de HKL bij te brengen. Een van de wegen hiertoe is het onderwijs.
Er is een samenwerking met de Stichting Omgevingseducatie. Deze richt zich op de basisscholen van Laren. 

Externe relaties
De contacten met historische kringen uit de omliggende plaatsen vinden incidenteel plaats.
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) fungeert onder andere als samenwerkingsverband van de historische kringen in ons gebied. De Algemene Vergadering van TVE is een belangrijke ontmoetingsplek. Deze vindt tweemaal per jaar plaats op een wisselende locatie.
Er zijn vele contacten met de gemeente Laren door het jaar heen. We vinden het van belang dat B&W en de leden van de gemeenteraad belangstelling hebben voor ons werk en dat in woord en daad ondersteunen. 

Financiële middelen
De financiële middelen van de HKL worden zorgvuldig beheerd. De belangrijkste inkomsten van de HKL zijn donaties.
De HKL heeft de ANBI- status en schenkingen en legaten zijn zeer welkom. Voor projecten maken wij gebruik van sponsoring en subsidies.
Er is een uitstekende samenwerking met de gemeente Laren die als eigenaar de behuizing aan de HKL verhuurt voor een (maat)schappelijk huurbedrag. 

3. ORGANISATIE 

Bestuur
Binnen het bestuur is een taakverdeling vastgesteld. Dat betreft ook de externe vertegenwoordiging. In de statuten van de HKL is bepaald dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester voor vier jaar worden benoemd. Enkele bestuursleden treden op als contactpersoon/aanspreekpunt voor de diverse werkgroepen die de HKL kent: redactie Kwartaalbericht, tentoonstellingscommissie, het archief. Tevens zijn er contactpersonen voor de ledenadministrateur en voor de vrijwilliger die zorgt voor de distributie van het Kwartaalbericht. Een van de bestuurders is de contactpersoon voor de contacten met de gemeente betreffende de Lindenhoeve. Ook het tuinonderhoud wordt gecoördineerd door het bestuur met de inzet van vrijwilligers.
Het bestuur regelt en stuurt de gang van zaken binnen de HKL en is in alle gevallen eindverantwoordelijk. Bijzondere aandacht krijgt daarbij de zorg voor de Lindenhoeve in de ruimste zin van het woord. Het bestuur heeft aandacht voor het onderhoud van het gebouw, de tuin en de opslagruimte.
Elke zaterdagmiddag is de Lindenhoeve geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Er is een instructieblad voor de gastheren en – vrouwen voor de wijze waarop de bezoekers dan worden ontvangen. 

Ereleden
Er kunnen bij bijzondere gelegenheden ereleden benoemd worden. Op 1 januari 2017 kende de HKL drie ereleden, benoemd bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de HKL in 2010, t.w. Bart Krijnen (postuum), Emke Raassen en Bep De Boer. Inmiddels is ook Yvonne Majoor voor haar vertrek als archivaris benoemd tot erelid. 

Ledenadministratie
Een van onze vrijwilligers is belast met de ledenadministratie.
Wij hebben in de afgelopen bestuursperiode van 4 jaar ervaren dat de doelstelling van 1000 donateurs momenteel boven het optimum ligt. De toetredende en uittredende donateurs houden elkaar in evenwicht. 

Vrijwilligers
Er is een 60-tal vrijwilligers aan de HKL verbonden. 

Redactie Kwartaalbericht
De redactie brengt het Kwartaalbericht altijd op tijd voor het begin van een volgend kwartaal uit. Deze bestaat naast de hoofdredacteur uit zes personen waarvan één verantwoordelijk is voor vormgeving en DTP. Er vindt periodiek overleg plaats met het bestuur. Het bepalen van het aantal pagina’s, zwart-wit of kleur vindt steeds plaats in overleg met de penningmeester.
De redactie brengt het Kwartaalbericht viermaal per jaar op tijd uit. Er is een vrijwilliger die de distributie van het periodiek coördineert. 

Tentoonstellingen
Deze commissie voor tentoonstellingen bereidt het jaarprogramma voor. Vaak wordt dit programma voortschrijdend vastgesteld. Dit programma wordt steeds besproken met en ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur. Financiële verplichtingen worden steeds beoordeeld door de penningmeester. 

Archief
In het archief werken de duoarchivarissen en andere vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de archiefstukken geordend en systematisch in het archief worden opgenomen. Er wordt grote aandacht besteed aan digitalisering. 

Genealogie
Deze groep houdt zich bezig met voorouderonderzoek en beantwoordt vragen die men voorlegt over het werkgebied. 

4. AMBITIES HKL 2017 – 2020 

Periodieke uitgave
In deze beleidsperiode zal het Kwartaalbericht vier keer per jaar verschijnen. De redactie en het bestuur hechten aan de kwaliteit van het Kwartaalbericht zowel ten aanzien van de inhoud als de vormgeving. Er bestaat daarvoor bij de vrijwilligers en de leden van de HKL veel waardering. De redactie bepaalt de inhoud van het Kwartaalbericht. Zij benadrukt dat niet alleen de redacteuren artikelen schrijven, maar vooral door andere auteurs. 

Internet
Naast het actueel houden van de website, zal in deze beleidsperiode worden gewerkt aan het verder aanvullen ervan. Het onderhoud van de website vraagt voor de komende jaren blijvende inhoudelijke en organisatorische aandacht. 
Bijzondere aandacht is er ook voor het handhaven van een uniforme huisstijl, niet alleen op de website maar in alle uitingen van de HKL. 

Automatisering en digitalisering
Er zal permanent aandacht worden besteed aan ICT. De digitalisering wordt projectmatig ter hand genomen. Voor de digitalisering van het archief is een plan van aanpak geschreven.
De hardware is uitgebreid. Er zal beoordeeld worden of er specifieke software in gebruik zal worden genomen.
Het is mogelijk dat enkele betrokken vrijwilligers ook van huis uit aan het digitaliseringsproces kunnen meewerken. 

Archief
Momenteel wordt de eigen collectie opnieuw in kaart gebracht. Onder leiding van de archivarissen wordt intensief gewerkt aan het digitaliseren van het archief. Deze werkzaamheden worden de komende jaren intensief voortgezet aan de hand van een plan van aanpak. 

Tentoonstellingen in de Lindenhoeve en wisselexposities elders
Het programma voor in de Lindenhoeve te houden exposities wordt voortschrijdend bepaald.
Het is incidenteel mogelijk om wisselexposities te houden in scholen, de bibliotheek, het BEL-kantoor en het Brinkhuis en de tehuizen. 

Leden-donateursbijeenkomsten
Elk jaar worden enkele bijeenkomsten voor de donateurs gehouden. Het organiseren van lezingen en het uitnodigen van sprekers wordt op dezelfde voet voortgezet. 

Educatie
Het is onze ambitie om samen met onder andere de Stichting. Omgevingseducatie, de scholen van Laren en de wethouder van onderwijs de jeugd meer te betrekken bij de geschiedenis. 

PR en ledenwerving
De HKL blijft streven naar uitbreiding van het aantal leden-donateurs. We richten ons daarvoor in het bijzonder op het gebied van de gemeenten Laren, Blaricum en Eemnes, de zogenaamde BEL-dorpen die met elkaar een ambtelijke samenwerking hebben.
Het bestuur streeft naar vrijwilligers, diet inzet laten zien bij de uitvoering van de taken die zij willen en kunnen verrichten. De adequate kwaliteit van de vrijwilligers is zeer belangrijk. 

Externe relaties en samenwerking
Voor deze periode wordt gestreefd naar een verdere samenwerking met scholen, de gemeente, bibliotheek en andere instellingen. 

Financiële middelen
De minimum donatie wordt laag gehouden waardoor zoveel mogelijk personen zich kunnen aanmelden als lid-donateur van de Historische Kring Laren.
Voor projecten wordt zoals voorheen steeds gezocht naar sponsors of subsidiegevers. 

Vacatures
Een vrijwilligersorganisatie heeft een mate van kwetsbaarheid. Het bestuur let daarom op het aantal en ook de kwaliteit van de vrijwilligers. 

5. CONCLUSIE 

De HKL zal in de komende jaren uiteraard haar kernactiviteiten op het gebied van het bestuderen en etaleren van de geschiedenis van Laren continueren. In haar archief legt ze de geschiedenis van Laren vast. Via de website (www.historischekrinlaren.nl), wisselende tentoonstellingen en diverse publicaties (boeken, flyers) toont ze die geschiedenis aan het publiek. 
De HKL is een vrijwilligersorganisatie. Het realiseren van onze ambities is in sterke mate afhankelijk van het vinden van de benodigde menskracht. Het bestuur van de HKL vindt het van belang de leden-donateurs meer te betrekken bij de activiteiten. Veel aandacht zal uitgaan naar ledenwerving en PR voor de activiteiten van de HKL.
Het bestuur staat open voor samenwerking. Dat geldt in het bijzonder andere instellingen/stichtingen of verenigingen die activiteiten raakvlakken hebben met de geschiedenis van Laren.
Er wordt naar gestreefd meer jongeren bij de stichting te betrekken en deze doelgroep interesse voor de lokale geschiedenis bij te brengen. 

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 28 november 2016 

Voorzitter, w.g. Antoinetty van den Brink 

Secretaris, w.g. Teun Koetsier