De Larensche Brink

De Larensche Brink

Letterlijk overgenomen uit: De Bel, 13/02/1931; p. 9/10 9/1

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 123 [2013-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Het Brink-plan is thans zoover uitgevoerd, dat men kan zeggen, dat men met de beplanting van dit historisch gedeelte van Laren gereed is gekomen. En hoewel de boomen nog in hun schamel winterjasje staan, is nu reeds te constateeren, dat men een zeer gelukkige oplossing heeft gevonden inzake de Brink-ruïne, die dat kleine iepenspintkevertje heeft veroorzaakt in den tempel van toenmaals ongekorven hout welke de Brink was. Dat we dien tempel niet herconstrueeren konden, begreep ieder, vandaar dan ook, dat er terecht een zeer pessimistische stemming heerschte over het lot van dit karakteristieke centrum van Laren, een stemming, die somberder werd naarmate meer boomen onder de bijlslagen van de meedoogelooze hakkers vielen. Toen daarna nog de Brink werd diepgespit en hij werd bedekt met boomstronken en boomwortels, de Koeswaarde werd leeggepompt en als een onwelriekend modderpoeltje eenvoudig niet om aan te zien was, toen was waarlijk het toppunt van de Brink-misère bereikt. Doch weldra wierp Gemeentewerken zich met alle energie op het Brink-plan, dat door den raad was goedgekeurd en toen kon men vaststellen: “Neues Leben blüht aus den Ruïnen”.

250 eiken
Van de bekende kweekerijen van de Ned. Heidemaatschappij in Haps (bij Boxmeer) werden 250 jonge inlandsche eiken gekocht. De legende deed de ronde, dat die ,,duizenden guldens” kostten. We hebben de rekening van de Ned. Heidemaatschappij terzake aan het gemeentebestuur gezien en daaruit bleek, dat deze 250 boomen f 875,- hebben gekost. Ze zijn geplant op het grootste gedeelte van den Brink.

36 linden
Op de kleine Brinkjes bij De Rijt zijn 36 linden geplaatst, aanmerkelijk grootere boomen, dan de genoemde eiken. Deze linden zijn niet op een kweekerij gekocht, doch verplaatst van den Hilversumsche weg naar deze Brinkjes. Om den anderen is langs genoemden weg een lindeboom er uit gehaald, zoodat dit niet eens erg opvalt. Het zijn groote boomen, die vervolgens het oordeel van deskundigen ongetwijfeld zullen aanslaan. Behalve deze beplantingen zijn er nog een aantal eikenboomen (grootere dan die op den Brink staan) geplant, o.m. het huis van wethouder Hamdorff en voor de R.K. Meisjesschool. 

Deze eiken zijn afkomstig van enkele terreinen van de gemeente op Steenbergen. Onder de boomen op den Brink en de Brinkjes wordt gras gezaaid, zodat het daar één groot gazon zal worden, hetgeen het aspect van het geheel zeer ten goede zal komen. Het kruispunt Cornelis Bakkerlaan en Torenlaan zal ook in de Brinkbeplanting worden opgenomen. Ook daar worden boomen geplant en zal bestratingswerk verricht worden.

De Koeswaarde
Een groot voordeel bij de uitvoering van het Brinkplan was de omstandigheid, dat hier en daar nog oude boom-groepen gespaard zijn gebleven. Zoo de acacia-groep bij de Koeswaarde, waar door den nieuwen rechtstreekschen verbindingsweg met de Torenlaan een driehoek is ontstaan, die eveneens met gras bezaaid zal worden. Ook de boomen langs de Koeswaarde zijn van veel beteekenis voor het aspect van het geheel. De Koeswaarde zelf heeft thans een wateroppervlakte van 1495 m2. (Het oude vijvertje had een oppervlakte van 975 m2.) Het is thans niet meer gevuld met grondwater, doch met leidingwater en voorzien van een bodemisoleering van asphaltpapier, afgedekt met sterkoline. De waterspiegel is aanmerkelijk hooger en bij een zeer drogen zomer zal de Koeswaarde nu niet meer verdampen tot het bekende “scheerkommetje”, doch kunstmatig op peil kunnen worden gehouden. De lengte-as van den vijver is nu zoo gericht, dat de omliggende bebouwing erin weerspiegelt. Door de vergraving van de Koeswaarde kan ook het kruispunt Naarderstraat-Stationstraat definitief worden verbeterd. We hebben hier reeds eerder uitvoerig over geschreven, waar dit een zeer belangrijke verkeersverbetering met zich heeft gebracht. 

Thans zij nog vermeld, dat dit vroeger zoo gevaarlijke kruispunt thans een oppervlakte heeft van 2010 m2. Het is een flink, ruim plein geworden en de verlegging van het tramspoor, thans voorzien van groefrails, blijkt ook een groote verbetering. De Torenlaan langs den brink heeft een breedte gekregen van 6 tot 10 m.

De Rijt
Spoedig zal ook de Rijt worden herbestraat en in aansluiting worden gebracht met den Groene Gerritsweg en de Lingenskamp, zoodat men in die richtingen aaneengesloten straatwegen zal verkrijgen. De oude Rijksweg zal bij café Pandelaar door twee vertakkingen met De Rijt in verbinding worden gebracht.

Wandelpladen
Langs de R.K. Kerk komt een breed wandelpad, in aansluiting op het pad over den Brink naar de Cornelis Bakkerlaan. Langs den gehelen Brink is een strook van 2 meter breedte gereserveerd, die tot wandelpad zal worden gemaakt. Waar tegeltrottoirs hier niet zouden passen, worden deze wandelpaden verhard met gegranuleerde hoogovenslakken.

De Mauvepomp
Zal weer in werking worden gesteld. Deze pomp, gemaakt door den kort geleden overleden beeldhouwer Eduard Jacobs, blijft in ere en zij zal na jaren van rust weer “water geven” ook. Zoo staat het op ’t oogenblik met den Larenschen Brink en het kwam ons gewenscht voor, dit eens in een samenvattende beschouwing vast te leggen.