Herinneringen aan het Rozenlaantje

Herinneringen aan het Rozenlaantje

Wij woonden vroeger met ons gezin, mijn vader, moeder en vier kinderen, op Rozenlaantje 2 (nu nummer 8). Het huis is gebouwd in 1909 voor de kunstschilder M. van Regteren Altena, door de architect de Bazel. De heer van Regteren Altena is kort nadat hij zijn huis kon betrekken overleden. Het is nog vele jaren bewoond geweest door zijn weduwe en beide dochters. Toen de dochters in 1932 emigreerden naar Amerika, kwamen wij er wonen. Mijn vader heeft het eerst gehuurd en vervolgens, ná de oorlog, gekocht. Ik heb er een groot gedeelte van mijn jeugd gewoond.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 110 [2009-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Aan het woord is de heer J.J.C. Alberdingk Thijm.

Tegenover ons huis was toentertijd een open terrein, wij noemden dit “het landje”. Voor ons kinderen was dit natuurlijk een heerlijke plek waar we konden voetballen en hockeyen. Ook was er ieder jaar een groot paasvuur. Mijn vader gaf een stuk van het terrein in bruikleen aan klompenmaker Zaal. Die verbouwde er dan rogge en aardappels op. Pas in de zeventiger jaren is men daar gaan bouwen. Het huis is zo goed als onveranderd gebleven.

Rozenlaantje 3
Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde op nummer 3 de familie Dudok van Heel. Zij hadden ook vier kinderen. Meneer Dudok van Heel was auto-rijinstructeur en examinator. Dat was natuurlijk heel wat in die tijd. Hij heeft ook mijn ouders leren auto rijden. Zij hadden een dochter die actief was in het verzet. Na deze familie werd het huis bewoond door de familie Schwam. De heer Schwam was kunstschilder. Dit huis is later afgebroken.

Rozenlaantje 4

Rozenlaantje 4
Nummer 4 is ontworpen door de schilder Ferdinand Hart Nibbrig voor de schilderes Wally Moes. Hij maakte het ontwerp hoe langer hoe beknopter en toen het huis klaar was vond zij het te klein. Zij kon zich toen namelijk al niet meer zo goed bewegen want zij reed in een rolstoel. Ze liet daarom een ander huis bouwen aan de Wally Moesweg. Van haar hand zijn de “Larense Dorpsvertellingen”. Het huis is vervolgens bewoond geweest door de heer en mevrouw Von Glahn. Hun dochter heeft er daarna nog een poos gewoond.
In ongeveer 1935 woonde Ir. Van Assum op nummer 4. Ook deze familie had vier kinderen. In de Tweede Wereldoorlog zijn violist Nap de Klijn en zijn vrouw pianiste Alice Heksch samen met hun zoontje bij de familie van Assum ondergedoken. Ik weet nog wel dat er toen vaak huisconcerten werden gegeven.

Rozenlaantje 5

Rozenlaantje 5
In het huis op nummer 5 woonde Prof. H. Treub. Hij was een bekende gynaecoloog. Het middenstuk is gebouwd door de Hilversumse architect Hanrath. Na overlijden van Prof. Treub in 1928 kwam daar de familie Dudok de Wit wonen. Dit gezin bestond uit 8 kinderen. Dus u ziet wel, een zeer kinderrijke buurt. Vanwege gezinsuitbreiding heeft de Larense architect Wouter Hamdorff later aan beide kanten van het huis een vleugel aangebouwd. Rond 1963 kwam daar Wittewaal van Stoetwegen wonen.

Rozenlaantje 6
De “kleine” huisjes, nummers 6, 8 en 10, zijn getekend door de architect Rudolf Mauve, zoon van Anton Mauve de schilder. Nummer 6 werd gebouwd voor Frans de Graaf, zoon van een bollenkwekers-familie uit Leidendorp. Hij trouwde met Dutry van Haeften. Zij was een zus van de directrice van het kindersanatorium bij de Trapjes­berg. Van Rozenlaantje nummer 6 werd de grote vleugel gebouwd in de Eerste Wereld­oorlog door de heer Veldheer. Hij gaf in de jaren 1895-1900 de Hollandse houtsnede weer bekendheid. Later ging hij schilderen. Hij gebruikte een heel licht kleurengamma. Vanaf 1920 woonden hier de heer en mevrouw Dolman. Mevrouw Dolman was een soort moeder van de buurt en bekend om haar prachtige tuin. Haar tuin grensde aan de tuin van haar zus mevrouw Craandijk – van Houten die aan de Naarder­straat woonde. Hij overleed ca 1960 en mevrouw Dolman op 92 jarige leeftijd in 1976.

Rozenlaantje 8
Het huis op nummer 8 werd gebouwd voor mr. M. Mendels. Lid van de Tweede Kamer voor de SDAP. Nadat hij eruit trok werd het huis bewoond door P. Voogd. Hij heeft het huis laten verbouwen en groter laten maken. De heer Voogd was leraar Duits aan de HBS aan het Roelof Hartplein te Amsterdam. In ca 1915 werd hij gekozen tot lid van de Gemeenteraad in Laren voor de SDAP, tegelijkertijd met Henri Polak. Deze was voorzitter van de Diamantwerkers­bond. Henri Polak schreef het boek ‘Het kleine land en zijn groote schoonheid’. Daarna, in 1922, kwam de heer Godhelp er wonen. Hij was een zwager van Domela Nieuwenhuis. Rond 1926 woonde de heer Alma op nummer 8. Hij was gepensioneerd hoofd van de marechaussee in Limburg en weer getrouwd met een nicht van Godhelp. Ca 1931 werd de volgende bewoner Van Vliet. Hij deed in assurantiën. In 1935 kwam de heer Barendrecht er wonen. Hij was chirurg in het ziekenhuis in Hilversum.

Rozenlaantje 10
Nummer 10 werd gebouwd voor de dames Henriëtte van der Mey en A. de Wit Hamer. Juffrouw van der Mey, zoals dit toentertijd heette als je ongetrouwd was, was de eerste vrouwelijke journalist in Nederland en verbonden aan de Middelburgsche Courant. Later werd zij redactrice van een vrouwenblad ‘Belang en Recht’. Zij was lid van de SDAP en later van de Hoge Raad van Arbeid. Een neef van haar was de bekende vlieger Asjes. Hij vloog regelmatig, bij wijze van groet, heel laag rondjes boven haar huis. Dit vonden wij als kinderen natuurlijk geweldig. Juffrouw van der Mey was vastbesloten de oorlog te overleven en stierf in de zomer van 1945 op 90 jarige leeftijd. Juffrouw de Wit Hamer was een zus van advocaat Hamers die indertijd Domela Nieuwehuis verdedigde.

Rozenlaantje 12 (nu nr. 20)

Rozenlaantje 12
Het huis op nummer 12, dit is nu 20, is ontworpen door de architect H.A.J. Baanders. Daar woonde o.a. Ir. V.W. van Gogh, de eerste raadgevend ingenieur. Hij was de zoon van Theo van Gogh die weer de broer was van de beroemde schilder Vincent van Gogh. Het huis hing dan ook vol met schilderijen van Vincent van Gogh. Ik weet nog dat er zelfs op het toilet drie schilderijen boven elkaar hingen. In 1941, op 29 augustus, trof de bliksem het reservoir van de centrale verwarming via een grote eikenboom, die er nu niet meer staat. Het dak brandde af maar de rest van het huis bleef gespaard. Iedereen uit de buurt hielp mee om de schilderijen uit het huis te halen. Die werden o.a. bij ons op het grasveld gelegd. Later kregen alle mensen die mee geholpen hadden een tekening van de bekende schilder J. Voerman.

In de hongerwinter ruilde de heer van Gogh soms schilderijen voor levensmiddelen.
En ook bij een zaadhandelaar in de kop van Noord Holland werden er schilderijen geruild voor rogge en graan. Dit verdeelde hij dan over de hele buurt. Hij was zeer sociaal bewogen. Hij viel ook op in de buurt omdat hij op 1 mei, de Dag van de Arbeid, altijd de rode vlag uithing. In de zeventiger jaren kwam de familie Rogaar er wonen.


Huis Oude Naarderweg Klein Lindenhoeve – foto Meulenkamp

Hein Duvel
Ook van de huizen in de onmiddellijke omgeving kan iets worden vermeld. Het huis op de Hein Duvel nummer 1 is gebouwd door schilder Frans Langeveld. Hij heeft het later ook uitgebreid. Na hem woonde de heer Gerdes er. Hij was ook kunstschilder. Nummer 3 werd gebouwd ca. 1919 door Mejuffrouw Van Heukelom. Na ca. 1930 trok J. Caviet er in, assuradeur, met 3 kinderen. Een zoon was zeer actief in het verzet.

Naarderstraat
Als je uit het Rozenlaantje de Naarderstraat op komt, ligt onmiddellijk rechts het huis nr 68 dat in 1896 gebouwd is door Ferdinand Hart Nibbrig. Het huis onmiddellijk links van het Rozenlaantje is gebouw door A.J. Derkinderen Hij was schilder en directeur van de Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Later werd het bewoond door de heer Baron. In het huis ‘Halverhoogt’, aan de Naarderstraat, woonde o.a. de schilder Is. Naarden. Naarderstraat 66 werd oorspronkelijk gebouwd door Mevr. Treub-Boelaert, schilderes. Aan de overkant van de Naarderstraat, achter de brievenbus, staat een huis dat werd gebouw door de schilder Willy Sluyter ca 1905.

Hoek Rozenlaantje-Naarderstraat

Oude Naarderweg
De Oude Naarderweg inlopende komt men tegen het huis aan van Evert Pieters, hij was een Belgische schilder, die zich hier vestigde. Zijn zoon Jules was jarenlang de promotor van goede concerten bij Hamdorff. Op de hoek Rozenlaantje – Naarderstraat rechts, woonde de schilder Ferdinand Hart Nibbrig. Hij bouwde daar in 1896. Je kunt het je bijna nu niet meer voorstellen maar toentertijd kon je vanuit het huis over de velden de kerktoren van Blaricum zien. Later woonden hier de heer Regnault. Hij was verzamelaar van schilderijen.

U ziet er hebben héél wat bekende mensen gewoond in en rond het Rozenlaantje. Ikzelf bewaar er dierbare herinneringen aan.”

Laren, juli 2009, Bettie Bruin namens de Historische Kring Laren.

Noot: Veel informatie die de heer Alberdingk Thijm heeft gegeven is te danken aan Ir. V.W. van Gogh en zijn zoon Drs. J. van Gogh, die al e.e.a. op schrift stelden.

Reactie 8-12-2021

De heer P.J. (Jeroen) van Assum liet weten:

“Ik ben een van de kinderen van Ir. A.H. van Assum. Mijn vader en moeder zijn na hun trouwen in november 1942 op Rozenlaantje nr. 4 gaan wonen. Ik heb er nooit van mijn ouders iets over gehoord dat Nap de Klijn en Alice Heksch bij hen ondergedoken zijn geweest. Wel heeft de jongere broer van mijn moeder er ondergedoken gezeten.

Op Rozenlaantje 10 heeft de familie Zwart er gewoond, voor zover ik weet: in ieder geval vlak na de oorlog.

Mijn vader en de heer Zwart zijn betrokken geweest bij de eerste TV-uitzendingen vanuit studio Irene.

Peter Zwart is lang de decorontwerper van de NTS geweest.”