Groep Werkers Akkoord: 40 jaar

Groep Werkers Akkoord: 40 jaar

15 Oktober 2009 is het 40 jaar geleden dat de GWA officieel werd opgericht. Eind jaren zestig werd het ook in Laren politiek onrustig. De babyboomers werden volwassen en eisten ook woonruimte. Net als heden het geval is, waren er in Laren bijna geen woningen in de sociale huursector te verdelen. Er was in de voorgaande jaren ook niets in de sociale sector gebouwd, alleen dure vrije sectorwoningen, onbetaalbaar voor de doorsnee Laarder. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 109 [2009-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke boekje 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Foto: Na de verkiezingen van 1970 waarbij 2 zetels in de Raad werden gewonnen. v.l.n.r: staand Hanneke Overstegen, Ferry Overstegen, Karel Versteeg, Frans Wikkerman, Henk van Arnhem, Maryet Salama. Hurkend: Cees v. Rosmalen, Trees Calis, Richard Vos en Lodewijk Hendriks.

Cees van Rosmalen

De zittende politici, een uitzondering daargelaten, deden er niets aan. Dat gaf veel onvrede en die onvrede leidde ertoe dat verschillende strijdbare mensen vanuit de Vakbeweging de koppen bij elkaar staken. Na veel discussie werd besloten een politieke groepering op te richten die zich uitsluitend zou bezinnen op de situatie in Laren, met als speerpunt sociale woningbouw. Op 15 oktober 1969 werd Werkers Akkoord opgericht. Ze was puur plaatselijk, dus niet gebonden aan welke landelijke politieke partij dan ook. Voorwaar, een van de eerste plaatselijke partijen, en misschien ook wel de eerste van Nederland.

Het was een prachtige tijd, ook veel jongeren met hun idealen sloten zich aan. Besloten werd om aan de gemeenteraadsverkiezingen van mei 1970 mee te doen. Daarvoor moest campagne worden gevoerd en dat koste geld. Een ledenwerfactie bezorgde de partij meer dan 120 leden die allen vijf gulden jaarcontributie doneerden. Het werd een felle campagne, veel affiches en grote borden bij de stembureaus. Er was ook nog een waar verkiezingsdebat in de Warrekam. Dat alles leidde tot een groot succes bij de verkiezingen. Twee zetels in de gemeenteraad, die werden bezet door Karel Versteeg en Henk van Arnhem. Niet lang daarna ontstond er onenigheid en trok Henk van Arnhem zich terug en nam Ferry Overstegen zijn zetel over. Tijdens die eerste raadsperiode lanceerde Werkers Akkoord het fenomeen “ steunfractie”, wat inhield dat er iedere maand op de maandagavond voor de raadsvergadering een overleg was met leden die interesse hadden en hun zegje konden doen. Dat was succesvol. Op een eigen locatie zaten we vaak met meer dan 20 leden te discussiëren.

Het succes was zo groot dat andere partijen besloten het ook te gaan doen en dat ten leste de gemeente vergaderruimte in het gemeentehuis beschikbaar stelde. 

Los van alle besluiten die genomen moesten worden, was toch sociale woningbouw de grote drijfveer. Er kwam het plan Omloop waar veel bezwaar tegen was, zeker vanuit de politiek in Laren. Werkers Akkoord tot het oprichten van een actiegroep “De omloop voor Laren”.

Grote voortrekkers waren Johan van Wijngaarden, Hans Bakker en Henk Sterk. Er werden meer dan 2000 handtekeningen verzameld ter ondersteuning. De zaak speelde zo hoog, dat er een inspraakavond in Singer werd gehouden. De raadsvergadering werd tweemaal verplaatst naar de aula van het Rosa Spierhuis om alle belangstellende burgers plaats te bieden. Het ging er heftig aan toe, en toen een raadslid de werkwijze van Werkers Akkoord vergeleek met een zekere organisatie uit de tweede wereldoorlog was de zaal te klein. Overigens heeft dit raadslid later oprechte excuses aangeboden en was de samenwerking daarna prima. De naam werd door dit voorval direct veranderd in Groep Werkers Akkoord. Waar een sneer al niet toe kan leiden. Al met al werd toch het bestemmingsplan Omloop vastgesteld. Er volgden nog vele bezwaarprocedures tot aan de Hoge Raad. Die zitting heb ik meegemaakt en mijn bewondering voor de toenmalige burgemeester Elsen was groot, hij hield een prima en vurig pleidooi. 

Het resultaat was, dat we, dat waren gemeente Laren, de actiegroep en de woningzoekenden wonnen. Het plan Omloop kwam er. Tussentijds was de Groep Werkers Akkoord (GWA) beloond, bij de verkiezingen van 1974 behaalde GWA drie zetels. Die werden bemand door Ferry Overstegen, Karel Versteeg en Ernst Wortel. In de loop van de raadsperiode werd de zetel van Karel Versteeg overgenomen door Johan van Wijngaarden.

Noot redactie:
Dit was een korte samenvatting van de geschiedenis van de jubilerende Groep Werkers Akkoord. De geschiedenis heeft geleerd dat in er de loop van de tijd vele plaatselijke politieke groeperingen in Nederland zijn gekomen en ook vaak zijn gebleven. 

Voor het gemeentehuis. v.l.n.r: Richard Vos, Lodewijk Hendriks, Cees v. Rosmalen, Ferry Overstegen, Hanneke Overstegen, Frans Wikkerman, Trees Calis, Maryet Salama, Henk van Arnhem en Karel Versteeg.