“Tweede katholieke jongensschool dringend noodzakelijk”

“Tweede katholieke jongensschool dringend noodzakelijk”

Uit : Notulenboek van de Stichting R.K. Lager Onderwijs “Pastor Bonus”, opgericht 2 oktober 1954. Oudenbosch N.Br. – Laren N.H. Dinsdag 12 juni 1956 werd de eerste vergadering gehouden van het schoolbestuur van de Stichting Rooms Katholiek Lager Onderwijs “Pastor Bonus”, die opgericht werd 2 okt. 1954. De stichting heeft zich als taak gesteld het tot stand brengen van een tweede katholieke jongensschool in Laren.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 135 [2016-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Deze school staat onder het bestuur volgens de notariële acte van deze stichting. En zal gebouwd worden aan de Smeekweg alhier, in de parochie van de Goede Herder. Op deze eerste vergadering waren aanwezig: de Zeer eerw. Heer Platvoet, pastoor van de Goede Herder en voorzitter van de stichting; de Eerw. Vader Robertus Knuvers, alg. overste van de Broeders van St Louis; Eerw. Br. Overste Venantius, raadslid en inspecteur van het onderwijs in de Congregatie; (V. Robertus en Br. O. Venantius vertegenwoordigen de Vereniging St Louis en hebben als leden zitting); de heren B. Majoor en G. Hofstee, eveneens leden van dit bestuur, vertegenwoordigend de parochie van de Goede Herder en Br. Overste Ignatius, overste van ’t Broederhuis in Laren en secretaris-penningmeester van de stichting.

De vergadering was bijeengeroepen om alle leden van dit nieuwe schoolbestuur op de hoogte te brengen van het werk, dat voorzitter en secretaris verricht hadden, sinds de medewerking van de gemeente Laren voor het bouwen van een jongensschool aan de Smeekweg binnengekomen was (18 december 1954).
Besproken werd wat er gedaan moest worden per 1 sept. 1956 wanneer het aantal klassen weer met één zou vermeerderd worden op de bestaande school aan de Eemnesserweg. Het plan van de inspecteur, de heer Veringa, om het handenarbeidlokaal in de bestaande school tijdelijk als klas te gaan gebruiken, werd door de vergadering geaccepteerd, mits het hoogstens één jaar zou zijn. De bezwaren van het handenarbeidlokaal zijn de volgende: er is geen toilet, de trap erheen is te hoog en bovendien komt het handenarbeidonderwijs in de knel. Vervolgens werd het voorstel aangenomen om aan ‘n paar instanties, te weten: B en W, de inspecteur en de katholieke fractie, melding te maken van de urgentie van de bouw. In deze berichten zal duidelijk moeten uitkomen, dat [door – red.] het verspreid liggen van de diverse noodlokalen en het groot aantal kinderen (’t maximum van 600 is overschreden) het dringend noodzakelijk is, dat de school er in 1957 staat.

Aldus goedgekeurd, G.J. Platvoet, voorzitter