De Historische Kring Laren – Tussen Vecht & Eem

De Historische Kring Laren – Tussen Vecht & Eem

Tussen Vecht & Eem, in de wandeling kortweg TVE geheten, de koepelorganisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en Ommelanden noemt een aantal Historische Kringen in de regio graag liefkozend ‘de dochters van TVE’. Een van de taken die TVE zich na de start in 1970 ging stellen, was de oprichting van Historische Kringen in plaatsen die er nog geen hadden. Een van de geliefde ‘dochters’ is de kring in Laren. Tussen Vecht & Eem was nauw betrokken bij de oprichting van de kring en de band is gebleven.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 100 [2007-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Dr H.C.M. Michielse, Voorzitter van TVE

Op 10 mei 1980 organiseerde TVE haar jaarlijkse Open Dag in Singer Laren, met als thema ‘Laren en de Gooise heide’. In het speciale nummer van ons tijdschrift Tussen Vecht & Eem over datzelfde thema (april 1980) stond ook een uitvoerig bericht ‘Naar een Historische Kring Laren’. Na een fraaie beschrijving van de vele redenen die mensen kunnen hebben om belangstelling te koesteren voor de geschiedenis van hun geboortedorp of woonplaats en de rol van Historische Kringen daarbij, komt TVE tot de volgende conclusie: ‘In Laren bestaat een locale Historische Kring nog niet. TVE wil op 10 mei a.s. de belangstelling voor het oprichten van een Historische Kring Laren peilen en kort daarop tot oprichting van zo ‘n kring proberen te komen.’

De opzet slaagde en nog tijdens de Open Dag in Singer Laren werd tot oprichting van de kring besloten. In de wandelgangen van de Open Dag van TVE die we vorig jaar weer in Singer Laren hielden om het vijftigjarig bestaan van het Singer te vieren, haalde Emke Raasen, conservator van het Singer Museum en nauw betrokken bij de oprichting van de Historische Kring Laren daar mooie herinneringen aan op. De band tussen TVE, Singer Laren en de Historische Kring bleef altijd nauw. Het was dan ook niet toevallig dat Karel Loeff, de voorzitter van de Larense Historische Kring dagvoorzitter van het TVE-Singer-symposium was.

Lokaal en regionaal perspectief
Tussen Vecht & Eem heeft, zoals bekend, een dubbele taakstelling. Aan de ene kant voeren wij eigenstandige taken uit, zoals het uitgeven van ons tijdschrift over regionale geschiedenis, het houden van symposia over de geschiedenis van plaatsen in onze regio en het organiseren van concerten rond Gooise componisten. Aan de andere kant zijn wij ook een netwerk-organisatie, waarbij alle organisaties en instellingen die iets met geschiedenis hebben, zijn aangesloten, zoals de archiefdiensten, musea en natuurlijk ook alle Historische Kringen. In de loop van de tijd heeft zich een mooie taakverdeling ontwikkeld tussen TVE en de lokale Historische Kringen. De kringen richten zich op de geschiedenis van hun eigen plaats en wekken daar belangstelling voor bij een breed publiek. TVE richt zich hoofdzakelijk op het regionale aspect, door ofwel artikelen in het tijdschrift te plaatsen over regionale onderwerpen ofwel door plaatselijke onderwerpen te behandelen in de regionale context.

Er zijn wel eens mensen geweest, die dachten dat het wel mot moest zijn tussen TVE en de kringen. Theoretisch zou dat natuurlijk ook best kunnen. Maar in de praktijk is er van spanning geen sprake. TVE stelt zich niet op als een ‘hoger’ orgaan. Wij richten ons binnen het historisch netwerk dat we ook zijn op onderlinge samenwerking waar dat zinnig is en op wederzijdse uitwisseling van ideeën en ervaringen. En zo versterken we elkaar. TVE en de Historische Kringen gaat het om hetzelfde: belangstelling wekken voor de geschiedenis van plaats en streek.

Het lokale en het regionale perspectief liggen dan ook in elkaars verlengde. Het een kan eigenlijk niet zonder het ander. Zonder lokale geschiedenissen kun je geen regionale geschiedenis schrijven en zonder kennis van de regionale context kun je het lokale vaak niet goed begrijpen. Daarom zou het natuurlijk ook mooi zijn, als veel mensen die lid zijn van een lokale Historische Kring ook lezers zouden zijn van het regionale Tussen Vecht & Eem. Met de Historische Kring Laren zijn de relaties in elk geval altijd heel goed gebleven. De huidige voorzitter van de kring wordt niet alleen vaak ingeschakeld als voorzitter van een TVE-symposium of een TVE-forum-debat, maar hij is ook een toegewijd lid van ons Algemeen Bestuur en hij was zelfs enige tijd hoofdredacteur van ons blad naast zijn voorzitterschap van de kring. Ook andere leden van de kring zijn actief voor TVE. Zo maakt Bep De Boer deel uit van het schrijversteam, dat onze rubriek Tussen Vecht & Eem in een regionaal weekblad vult.

Er is dus alle reden voor TVE om in dit honderdste nummer van het Larens historisch tijdschrift een gelukwens te schrijven. Het is een van de betere lokale bladen en wordt uitgegeven door een actieve kring. TVE is er trots op aan de wieg te hebben gestaan van de Historische Kring Laren.