De Biezem 35 jaar

De Biezem 35 jaar

De lezer kan dit stukje op twee manieren als een “inleiding” opvatten. Aan de ene kant als een (feestelijke) opening door of namens de redactie, zoals dat bij jubileummagazines wel meer gebruikelijk is. Daarnaast ook als een beschrijving van wat er voorafging aan de oprichting op de eerste januari 2003 van de stichting die uit de beide zwembaden in Laren, de Klaas Bout sporthal en gymnastieklokaal Standelkruid is ontstaan. Het eerste is in feite door enkele anderen al gedaan, op het tweede zal ik me proberen te concentreren. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 99 [2007-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Joop Sanders, Voorzitter stichting Binnensportaccommodaties Laren

Joop Sanders

In maart 2002 verliet ik na zes periodes (te lang, maar wel erg leuk!) de Larense gemeenteraad. Na afloop vroeg de burgemeester mij, of ik -nu ik wel meer tijd zou hebben- bereid was om voorzitter te worden van een binnen afzienbare tijd op te richten Larense stichting die de binnensportaccommodaties in het dorp zou moeten gaan beheren. Op dat moment niet geremd door overdreven gevoelens van voorzichtigheid, zei ik onmiddellijk “ja, mits ik zelf de overige bestuursleden zal mogen voorstellen”. Hetgeen OK was… 

Na enig nadenken en praten met kenners en betrokkenen, was mijn conclusie dat het geen groot bestuur zou moeten worden, maar natuurlijk wel met een oneven aantal leden. (We hebben overigens tot nu toe nooit ergens over hoeven te stemmen!) Gezien de taakvelden kwamen we tot de volgende samenstelling: allen mèt ervaring als manager in het bedrijfsleven en verder als taakvelden: techniek, sportzaken, penningmeester, secretaris (tevens personeel) en voorzitter. 

Medio 2002 werden we als zodanig door de Raad benoemd en kon het College, samen met ons bestuur en de gemeentelijke staf, aan de opzet van een eerste raamovereenkomst voor een periode van 5 jaar (met de nodige achtergronden, financiële bijlagen en technische overzichten) gaan werken. Uiteraard gingen we zo spoedig mogelijk na onze benoeming met alle medewerkers nader kennis maken … Het bestuur vergadert in ieder geval eens per maand en dat, vanaf het begin, samen met de bedrijfsleider Ruud Bessem en nadien met zijn opvolger Rick Hoogendijk. 

Kort voordat de zaken rond zouden komen, kwam er een probleem met de medewerkers. Ze vonden het allemaal prima dat er een nieuwe structuur kwam, maar ze wilden toch liever hun ambtelijke status behouden! Wat voorstelbaar was, na -voor een flink aantal- tientallen jaren gemeentelijke dienst… Zo is het dus ook geworden, met dien verstande dat nieuw aangenomen medewerkers een direct dienstverband met onze stichting hebben. 

Zelf had ik het niet meteen door, maar wellicht hield het probleem verband met het volgende. Tijdens de afgelopen decennia was de financiële toestand van De Biezem een aantal malen in de Gemeenteraad aan de orde geweest. En zoals het dan gaat, wordt er ook aan sluiting van de inrichting gedacht en zelfs erover gesproken. Daarover had ik, als fractievoorzitter van de VVD, natuurlijk ook wel uitlatingen gedaan … En die waren nog niet vergeten! 

Gelukkig kreeg ik, tijdens een lang en intensief gesprek met alle medewerkers op een avond in ons Biezem-restaurant, de gelegenheid één en ander uit te leggen en mijn positieve gevoelens aan hen over te brengen. Mijn (te?) snelle “ja” tegen de burgemeester van een jaar daarvoor had dus gevolgen! 

Gelukkig heeft de stichting vanaf het begin goed gedraaid en is er een prima samenwerking tussen bestuur, medewerkers en College. Dit uit zich onder meer in± 170.00 bezoekers per jaar. En in vele vervangingen, verbeteringen en vernieuwingen aan de baden, waarvan de kern thans 35 jaar bestaat. Recent voorbeeld daarvan is de geheel nieuwe opzet van een multifunctioneel peuterbad dat op 14 april officieel zal worden geopend door wethouder Kerkhoff!