De 3 postkantoren van Laren

De 3 postkantoren van Laren

In een tijdsspanne van nog geen 120 jaar heeft Laren de opkomst en ondergang van meerdere postkantoren meegemaakt. De evolutie van de conventionele postdiensten naar de afbouw vanwege het succes van de electronische post is een wereldwijd gegeven en heeft ook in Laren zijn sporen nagelaten en heden ten dage is er alleen nog maar een postagentschap bij Super de Boer (binenkort Jumbo?). Reden voor de redactie om de geschiedenis van de 3 postkantoren uit te diepen, samengesteld uit: Tijdsbeeld Toen & Nu, De Drost en archief Historische Kring Laren. Aansluitend een interview met Wil de Leeuw, ‘het gezicht van het postkantoor aan het Schoutenbosje’, een terugblik van wijlen Arnold van Kesssel en op de laatste pagina belicht ook Ernst Wortel het onderwerp postkantoor.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 111 [2010-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

door Gerda Meulenkamp

Postkantoor 1
Bij koninklijk Besluit werd de eerste april 1891 besloten tot het vestigen van een postkantoor te Laren NH met daaronder ressorterende hulpkantoren te Blaricum en Huizen. Voor dat doel werd een gebouw ingericht, toebehorend aan de Nederlands Hervormde Gemeente gelegen aan de Stationsweg nr. 532. Links het gebouwtje van de Nederlands Hervormde kerk

Maar door gebrek aan ruimte ontstonden er begin 1900 plannen voor een nieuw gebouw. Het duurde nog tot 1903 voor dat architect van Kesteren de bouwplannen inleverde en de aanbesteding plaats vond. Al reeds op 25 april 1906 kon het nieuwe kantoor betrokken worden. Het was gebouwd naast het oude gehuurde kantoor en werd genummerd Hilversumseweg 53 dienstgebouw en 534 voor de ambtswoning, die zeer ruim was ingericht. Het dak was voorzien van een torentje van waaruit de verbindingen waren aangebracht naar de toen nog kleine aantal aangeslotenen bij de telefoondienst. Door de uitbreiding van de telefoondienst werd er overgaan op ondergrondse aansluitingen en in 1923 werd het toen overbodige torentje gesloopt.

Postkantoor 2
Als gevolg van de uitbreiding van de telefoondienst vond er tegelijk een verbouwing plaats van het kantoor. De telefoonkamer werd ongeveer vier maal zo groot, het bestellerslokaal werd vergroot en er werd er ‘een houten karren en rijwielenbergplaats’ gebouwd, waarvoor een gedeelte van de tuin van de ambtswoning werd benut. De gemeente breidde zich al meer en meer uit en al spoedig bleek dat de verbouwing een lapmiddel was geweest. Met het oog op een voorgenomen verbouwing werd 4 februari 1932 de ambtswoning door de toenmalige directeur ontruimd. Maar spoedig werd besloten met het oog op automatisering van het telefoonbedrijf tot nieuwbouw over te gaan. Op 7 december 1935 werd er een bouwplan ontvangen van de plaats waar het kantoor zou worden gebouwd en wel het Schoutenbosje. Vervolgens werden de bouwplannen, blauwdrukken en het bestek ter inzage naar de gemeente gezonden en in september 1937 werd het geheel aan de eisen van de tijd ingerichte gebouw in gebruik genomen. Voor wat betreft de post- en telegraafdienst. De telefoondienst bleef nog in het oude gebouw tot 26 april 1938. Op die datum kwam de automatisering tot stand en werd het oude bedrijf buiten dienst gesteld. 

1965 Huwelijk in de Oude Post, in de trouwzaal vlnr: de heer en mevrouw de Wit en de heer en mevrouw Meulenkamp, bruidspaar: Jos en Gerda Meulenkamp-de Wit.
Vóór de Oude Post (foto Meulenkamp)

Het oude gebouw aan de Stationsweg is overgegaan naar de gemeente Laren. Die gebruikte het gebouw als dependance. Er werden o.a. huwelijken gesloten in de bovenzaal door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand uit die tijd: de heer Meulenkamp Dit gebeurde nog tot 1972

De Oude Post werd gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe vestiging van de Rabobank. Het voormalige huis van de burgemeester en dokter waren al gesloopt. Op deze plaats staat nu het winkelpand van Does, interieur. De straatnaam werd veranderd in Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat

Postkantoor 3
In 1937 werd dit postkantoor in gebruik genomen. Vanaf 1937 leek het gebouw aan het Schoutenbosje aanvankelijk wat ruim van opzet daar alles in Laren gemoedelijk en rustig verliep. Na de wereldoorlog begon de toevoer van poststukken in een snel tempo toe te nemen. Toen bleek, dat de ontwerpers hier met een goede kijk en vooruitziende blik te werk waren gegaan. Met de snel groeiende bevolking hield ook het personeelsbestand gelijke tred.

De ruime hal met de loketten bood ook in de topuren- en dagen behoorlijk gelegenheid om de storm te verwerken.

De post van Laren en Blaricum werd in Laren uitgesorteerd. Alleen voor de grotere plaatsen. De sortering en de verdere afhandeling gebeurde in Hilversum. Dit werd door de zo geheten expediteurs gedaan, die hiervoor een speciale opleiding hadden genoten. De voorbereiding, het voorsorteren van de nacht en ochtendaankomende post werd door enkele leden gedaan, waarna de tussen 05 en 06 uur in dienst tredende bestellers de post verder uitsorteerden. Door de automatisering en het digitale tijdperk en ook de privatisering in de negeniger jaren en het uiteenvallen van het Staatsbedrijf in drie delen, Telecom, Postbank en TNT onder de noemer KPN, werd het allemaal anders en sloot in 2007 ook Postkantoor 3 haar poorten. Wat er met het gebouw gaat gebeuren is nog niet geheel duidelijk. Bij navraag kon men ons er nog niet veel over vertellen, alleen dat er een projectontwikkelaar mee bezig is en dat TNT is verhuisd naar Huizen. 

Links: Advertentie uit de Bel, Januari 1962

Toekomst
In 2014 moeten alle postkantoren gesloten zijn en daarvoor in de plaats moeten overal postagentschappen komen. Of dit gehaald wordt?

Postagentschap
In 2007, werd er bij Super de Boer aan het Kermisterrein in Laren een postagentschap geopend. Voor de meest voorkomende handelingen, onder andere pakjes versturen, postzegels kopen, stukken aangetekend versturen, kun je daar terecht. 

Advertentie uit de Bel, November 1959