Jaarverslag 2002

Jaarverslag 2002

Het jaar 2002 was voor de Stichting Historische Kring Laren in vele opzichten een groot succes. In maart werd, na een lange periode van voorbereiding, inzamelingen, bouwkundige- en inrichtingswerkzaamheden het Historisch Centrum Laren geopend door een kersverse burgemeester van Laren, de heer E. Roest. Met de opening van het Historisch Centrum heeft de stichting een belangrijk doel verwezenlijkt, namelijk een eigen plek om de geschiedenis van het dorp levend te houden. Maar ook na de opening is er door het bestuur en de vrijwilligers zeer veel werk verzet. In dit overzicht wordt een verslag gegeven van de door de stichting verrichte werkzaamheden maar ook van bijvoorbeeld de aanwinsten en de bezoekers van het Historisch Centrum.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 83 [2003-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur wijzigde door het vertrek van A.H.F. de Boer als secretaris. Na zich een aantal jaren zeer actief te hebben ingezet voor het tot stand komen van de Lindenhoeve werd hij in 2002 gekozen als gemeenteraadslid voor Larens Behoud. Het bestuur dankt hem zeer voor zijn grote inzet in de afgelopen periode. Het bestuur kampte met tegenslag door ziekte van de heer de Valk. Eind 2002 was hij weer zodanig hersteld dat hij de vergaderingen weer kon bijwonen. Voor de vacature van secretaris werden enkele donateurs gepolst. De functie wordt in 2003 ingevuld.

Donateurs
In 2002 hebben we moeten vaststellen dat sommige donateurs niet de moeite nemen hun donateurschap op te zeggen. Van de 873 donateurs zijn er 45 afgevoerd wegens wanbetaling. Door financiële omstandigheden, vertrek of overlijden hebben 29 donateurs opgezegd. Gelukkig hebben zich in 2002 maar liefst 55 nieuwe donateurs aangemeld. Het donateurbestand is hiermee in 2002 afgesloten op een aantal van 852. Nog steeds een groot aantal, en we verwachten dat dit de komende jaren constant zal blijven.

Kwartaalbericht
De redactie van het Kwartaalbericht is in 2002 overgenomen door Gerda Meulenkamp en Hein Verver. Samen met bestuurslid Elske de Groot en Peter de Wit zijn de vier Kwartaalberichten uitgebracht, die door vele vrijwilligers onder coördinatie van Herman Strating in Laren en omliggende plaatsen werden bezorgd.

De HKL website in 2002 (toen nog www.historielaren.nl)

Website
De website van de historische kring, www.historielaren.nl is in 2001 stilzwijgend van start gegaan. Hoewel er wegens tijdgebrek van het bestuur en de webmaster niet alle aandacht aan de website kon worden geschonken die nodig was ziet deze er toch compleet uit. Veel vragen komen binnen via de website, die door het bestuur trachten te worden beantwoord. De site kan worden geraadpleegd voor toeristische informatie, achtergrondinformatie en voor bijvoorbeeld scripties. Er is een speciale routeplanner naar de Lindenhoeve en er zijn links (koppelingen) met andere Larense sites. Het bezoekersaantal van de site was volgens gegevens van onze provider in 2002 iets meer dan 8000.

Vrijwilligers
Vanaf de opening van het Historisch Centrum is de Lindenhoeve elke zaterdagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur. De bemensing bestaat dan uit een gastheer- en gastvrouw, vergezeld door een bestuurslid. Hiervoor werd een schema opgesteld. Eind 2002 is er een bestand opgebouwd van een aantal trouwe vrijwilligers op wie een beroep kan worden gedaan. Behalve deze vrijwilligers zijn er uiteraard de al genoemde bezorgers van het Kwartaalbericht, het archief, helpers tijdens evenementen en de ‘klusjesmannen’. Voor de herinrichting van de tuin werd overleg gevoerd en zijn afspraken gemaakt. Eind 2002 werd een oproep gedaan voor vrijwilligers om schoon te maken. Hieraan is begin 2003 gehoor gegeven. In 2002 werd in het najaar een vrijwilligersavond gehouden om de vrijwilligers bij te praten, opmerkingen te vernemen en de vrijwilligers te bedanken.

Bezoekers

Het Historisch Centrum Laren opende op 3 maart 2002 de deuren. Tot en met 31 december hebben in totaal maar liefst 1535 mensen de Lindenhoeve bezocht. Een enorm aantal! De Open Monumentendag trok het grootste aantal bezoekers. Het laagste aantal bezoekers op een ‘gewone’ zaterdagmiddag was 4, wat toen duidelijk te maken had met het weer. Het hoogste aantal was tijdens de kerstexpositie, toen 79 bezoekers op een middag zijn geteld.

Gemiddeld kwamen er echter op een zaterdag tussen de 20 en 30 mensen langs, iets wat in vergelijking met omliggende musea en oudheidkamers een heel hoge score is.

Educatie
Daarnaast werden er schoolkinderen rondgeleid, zowel uit Laren als uit Hilversum. Leerlingen van Laar & Berg, basisschool De Scheper en andere scholen kwamen in het archief materiaal en gegevens verzamelen voor werkstukken. De educatie aan jongeren wordt door het bestuur als een belangrijk onderdeel gezien van de taak van de historische kring. Vandaar dat samen met de Stichting Omgevingseducatie Gooi- Vecht en Eemstreek in 2002 plannen zijn ontwikkeld voor diverse educatieve projecten. Deze zullen in 2003 hun beslag krijgen.

Exposities
Er zijn twee exposities gehouden in de Lindenhoeve. Een van beelden van Herman Strating, de ander van schilderijen van Mary de Valk. Verder is er een nieuwe fotopresentatie gemaakt over beeldende kunst in Laren.

Nieuwe aanwinsten
Naast de nieuwe aanwinsten die we in de loop van het jaar mochten bijschrijven (zie de verschillende Kwartaalberichten) dienen twee bijzondere bruiklenen apart te worden vermeld. Allereerst kreeg de Historische Kring in september het model voor het oorlogsmonument van Nel Klaassen in bruikleen. Dankzij een anonieme sponsor kon het beeld, dat eerder aan de gemeente was aangeboden, worden verworven ten behoeve van de Historische Kring.

Een tweede kreeg de Historische Kring van de gemeente Laren een zilveren ambtsketen in bruikleen. Deze ambtsketen die jaren geleden was ontvreemd uit het gemeentehuis, dook op in een Larense tuin. De vinder de heer Veld man suggereerde een plaats in het Historisch Centrum, hetgeen door het bestuur van harte werd ondersteund.

Archief
Voor de werkzaamheden in het archief kreeg Bep de Boer assistentie van Gerrit Verhoef en Marcel Hilhorst. Vanaf de opening van het Historisch Centrum zijn talloze artikelen, boeken, foto’s, ansichtkaarten, prenten en soms ook complete stambomen geschonken door leden en niet-leden. De artikelen worden verwerkt in speciaal daarvoor bestemde knipselmappen, die op straat, onderwerp of achternaam zijn geordend. De ladekast met krantenknipsels wordt wekelijks bijgevuld. In 2001 waren er 114 onderwerpen, nu zijn dat er 216. De mappen met de 198 Larense straatnamen werden eveneens bijgevuld. Eind 2002 waren er in de hangmappen gegevens over 107 familienamen opgenomen. De boeken zijn geïnventariseerd, er werden nieuwe boeken aangeschaft.

Foto’s en kaarten zijn gesorteerd en waar nodig op zuurvrij karton bevestigd.

Tot de bijzondere aanwinsten in 2002 behoort het archief van “Cum Deo”. Bij deze Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij waren veel Larense boeren bij aangesloten. Dit archief bestaat uit 9 kasboeken en registers+ 1 archiefdoos met losse stukken en werd in langdurig bruikleen gegeven. Ook van de voormalige Maria- en Goede Herderschool en van Mariekens Kindertuin kregen we de archiefstukken. Dit archief bestaat uit maar liefst 17 boeken – 2 mappen en 1 archiefdoos met onder meer jaarstukken en schoolkranten. De redactie van de Laarder Courant De Bel verzorgde twee aanvullende klappers met kranten uit 1995 en 1996.

De computer in het archief is inmiddels geïnstalleerd en er is een bescheiden start gemaakt met het invoeren van gegevens in de PC. Eind 2002 kreeg het Historisch Centrum tevens de beschikking over een tweedehands kopieermachine.

Behalve specifieke vragen van Laarders en niet-Laarders kwamen er zoals al gemeld ook vragen van leerlingen van scholen. De vragen die binnenkomen per post, telefoon, e-mail of tijdens de openingstijden van de Lindenhoeve worden zo veel mogelijk beantwoord. Toch blijkt ook steeds dat er nog veel gegevens over het dorp niet bij ons bekend zijn…

Besluit
Nog steeds ontvangt de Historische Kring Laren geen subsidie. Wel is er uiteraard sprake van een maatschappelijke huurprijs voor de Linden hoeve, die te betalen is uit de donaties. De Historische Kring Laren blijft voor het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld het opzetten van tentoonstellingen, de tuin en het archief afhankelijk van giften en donaties. Door een goed financieel beleid is de Lindenhoeve zonder kostenoverschrijding tot stand gekomen en kan het gebouw beheerd worden en dit tijdschrift verschijnen. Dat daarbij de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk is moge duidelijk zijn.

Het bestuur van de stichting Historische Kring Laren